BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 - Phần thứ - CHƯƠNG XII NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
      Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         CHƯƠNG XII NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18... (Điều 90 - Điều 107)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2018

Thay thế Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10.

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật 12/2017/qh14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 2015 (Áp dụng từ 01-01-2018)

             

Mục lục
CHƯƠNG XII NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

MỤC 1 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI

Điều 90. Áp dụng Bộ luật hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều 91. Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

MỤC 2 CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT, GIÁO DỤC ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Điều 92. Điều kiện áp dụng

Điều 93. Khiển trách

Điều 94. Hoà giải tại cộng đồng

Điều 95. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn

MỤC 3 BIỆN PHÁP TƯ PHÁP GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Điều 96. Giáo dục tại trường giáo dưỡng

Điều 97. Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

MỤC 4 HÌNH PHẠT

Điều 98. Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Điều 99. Phạt tiền

Điều 100. Cải tạo không giam giữ

Điều 101. Tù có thời hạn

MỤC 5 QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT, TỔNG HỢP HÌNH PHẠT, MIỄN GIẢM HÌNH PHẠT, XÓA ÁN TÍCH

Điều 102. Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt

Điều 103. Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Điều 104. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Điều 105. Giảm mức hình phạt đã tuyên

Điều 106. Tha tù trước hạn có điều kiện

Điều 107. Xoá án tích
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz