Pháp lệnh ngày 16 tháng 11 năm 2001 về quảng cáo - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Quảng cáo
          Pháp lệnh ngày 16 tháng 11 năm 2001 về quảng cáo

Tìm trong văn bản

Pháp lệnh ngày 16 tháng 11 năm 2001 về quảng cáo (hhl)

Ngày ký:16-11-2001
Áp dụng từ:01-05-2002
Hướng dẫn:

Chính phủ

Được thay bằng:Luật 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 về Quảng cáo

Trích yếu
    

Quảng cáo thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh là việc giới thiệu đến người tiêu dùng về hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ, bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời. (khoản 1 Điều 4). Đối tượng áp dụng: (khoản 2 Điều 1) - Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam. - Tổ chức, cá nh[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Quyền quảng cáo của tổ chức, cá nhân

Điều 3. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Điều 5. Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quảng cáo

CHƯƠNG II HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Điều 6. Nội dung quảng cáo

Điều 8. Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

Điều 9. Phương tiện quảng cáo

Điều 10. Quảng cáo trên báo chí

Điều 11. Quảng cáo trên mạng thông tin máy tính

Điều 12. Quảng cáo trên xuất bản phẩm

Điều 13. Quảng cáo trong chương trình hoạt động văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm

Điều 14. Quảng cáo trên các phương tiện khác

Điều 15. Điều kiện đối với quảng cáo hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ

Điều 16. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Điều 17. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo

CHƯƠNG III HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Điều 18. Quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Điều 19. Văn phòng đại diện quảng cáo

Điều 20. Chi nhánh quảng cáo

Điều 21. Hợp tác, đầu tư trong hoạt động quảng cáo

Điều 22. Quảng cáo ở nước ngoài

CHƯƠNG IV QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo

Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của người cho thuê phương tiện để quảng cáo

Điều 27. Thuế, phí, lệ phí quảng cáo

CHƯƠNG V QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢNG CÁO

Điều 28. Nội dung quản lý nhà nước về quảng cáo

Điều 29. Cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo

Điều 30. Thanh tra quảng cáo

Điều 31. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

CHƯƠNG VI KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 32. Khen thưởng

Điều 33. Xử lý vi phạm

CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Hiệu lực thi hành

Điều 35. Hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz