BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 - Phần thứ - CHƯƠNG I ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
   BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
      Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
         CHƯƠNG I ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN (Điều 1 - Điều 4)

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
Phần thứ nhất NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:27-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2018

Thay thế Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10.

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật 12/2017/qh14 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm 2015 (Áp dụng từ 01-01-2018)

             

Mục lục
CHƯƠNG I ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự

Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự

Điều 3. Nguyên tắc xử lý

Điều 4. Trách nhiệm phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm
Copyright © 2007-2021 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz