Luật 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 về Quảng cáo - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Quảng cáo
          Luật 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 về Quảng cáo
            Nghị định 181/2013/nđ-cp ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật...

Tìm trong văn bản

Luật 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 về Quảng cáo

Ngày ký:21-06-2012
Áp dụng từ:01-01-2013

Thay thế Pháp lệnh quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001.

Hướng dẫn:

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền (các điều, khoản được giao trong Luật)


Trích yếu
    

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân. Các thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị không t[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo

Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo

Điều 5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo

Điều 6. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Điều 7. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo

Điều 8. Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

Điều 9. Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

Điều 10. Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo

Điều 11. Xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của người phát hành quảng cáo

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của người cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của người tiếp nhận quảng cáo

CHƯƠNG III HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

MỤC 1 PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO; YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, ĐIỀU KIỆN QUẢNG CÁO

Điều 17. Phương tiện quảng cáo

Điều 18. Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

Điều 19. Yêu cầu đối với nội dung quảng cáo

Điều 20. Điều kiện quảng cáo

MỤC 2 QUẢNG CÁO TRÊN BÁO CHÍ, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ, THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VÀ CÁC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG KHÁC

Điều 21. Quảng cáo trên báo in

Điều 22. Quảng cáo trên báo nói, báo hình

Điều 23. Quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử

Điều 24. Quảng cáo trên phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác

MỤC 3 QUẢNG CÁO TRÊN CÁC SẢN PHẨM IN, BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH VÀ CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KHÁC

Điều 25. Quảng cáo trên các sản phẩm in

Điều 26. Quảng cáo trong bản ghi âm, ghi hình

MỤC 4 QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN, BIỂN HIỆU, HỘP ĐÈN, MÀN HÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Điều 27. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Điều 28. Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo

Điều 29. Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Điều 30. Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Điều 31. Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Điều 32. Quảng cáo trên phương tiện giao thông

Điều 33. Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự

Điều 34. Biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh

MỤC 5 QUẢNG CÁO TRONG CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ, THỂ THAO, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM, TỔ CHỨC SỰ KIỆN, ĐOÀN NGƯỜI THỰC HIỆN QUẢNG CÁO, VẬT THỂ QUẢNG CÁO

Điều 35. Quảng cáo trong chương trình văn hoá, thể thao

Điều 36. Đoàn người thực hiện quảng cáo, hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, tổ chức sự kiện, vật thể quảng cáo

MỤC 6 QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Điều 37. Nội dung và nguyên tắc quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Điều 38. Trách nhiệm xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời

CHƯƠNG IV QUẢNG CÁO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Điều 39. Quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Điều 40. Hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong hoạt động quảng cáo

Điều 41. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 42. Hiệu lực thi hành

Điều 43. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành


Tin liên quanCopyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz