Luật tố tụng hành chính 2015 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "QUAN HỆ DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
TỔ CHỨC QUYỀN LỰC
   QUAN HỆ DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN
      Giải quyết tranh chấp hành chính
          Luật tố tụng hành chính 2015
            CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1 - Điều 29)
            Chương II THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN (Điều 30 - Điều 35)
            Chương III CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI... (Điều 36 - Điều 52)
            Chương IV NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG (Điều 53 - Điều 65)
            Chương V CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI (Điều 66 - Điều 77)
            Chương VI CHỨNG MINH VÀ CHỨNG CỨ (Điều 78 - Điều 98)
            Chương VII CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG (Điều 99 - Điều 110)
            Chương VIII PHÁT HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT... (Điều 111 - Điều 114)
            Chương IX KHỞI KIỆN, THỤ LÝ VỤ ÁN (Điều 115 - Điều 129)
            Chương X THỦ TỤC ĐỐI THOẠI VÀ CHUẨN BỊ XÉT XỬ (Điều 130 - Điều 147)
            Chương XI PHIÊN TÒA SƠ THẨM (Điều 148 - Điều 197)
            Chương XII THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU KIỆN DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, DANH SÁCH... (Điều 198 - Điều 202)
            Chương XIII THỦ TỤC PHÚC THẨM (Điều 203 - Điều 244)
            Chương XIV GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH THEO THỦ TỤC RÚT GỌN TẠI TÒA ÁN (Điều 245 - Điều 253)
            Chương XV THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM (Điều 254 - Điều 279)
            Chương XVI THỦ TỤC TÁI THẨM (Điều 280 - Điều 286)
            Chương XVII THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN... (Điều 287 - Điều 297)
            Chương XVIII THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI (Điều 298 - Điều 308)
            Chương XIX THỦ TỤC THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH (Điều 309 - Điều 315)
            Chương XX XỬ LÝ CÁC HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (Điều 316 - Điều 326)
            Chương XXI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (Điều 327 - Điều 343)
            Chương XXII ÁN PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ TỐ TỤNG KHÁC (Điều 344 - Điều 370)
            Chương XXIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Tìm trong văn bản

Luật tố tụng hành chính 2015

Ngày ký:25-11-2015
Áp dụng từ:01-07-2016

Thay thế Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12

Hướng dẫn:

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (các điều, khoản được giao trong Luật.)

Ghi chú

Các quy định sau đây của Luật này có liên quan đến quy định của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thì có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017:

a) Quy định liên quan đến người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

b) Quy định liên quan đến pháp nhân là người đại diện, người giám hộ;

c) Quy định liên quan đến hộ gia đình, tổ hợp tác[...]