Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015 - Phần 2 - Chương XIV QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
      Phần 2 QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN
         Chương XIV QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN (Điều 245 - Điều 273)

Tìm trong văn bản

Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
Phần 2 QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2017

Bộ luật dân sự 2005


             

Mục lục
Chương XIV QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

CHƯƠNG XIV QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

MỤC 1 QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ

Điều 245. Quyền đối với bất động sản liền kề

Điều 246. Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề

Điều 247. Hiệu lực của quyền đối với bất động sản liền kề

Điều 248. Nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề

Điều 249. Thay đổi việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề

Điều 250. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa

Điều 251. Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải

Điều 252. Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề

Điều 253. Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác

Điều 254. Quyền về lối đi qua

Điều 255. Mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác

Điều 256. Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề

MỤC 2 QUYỀN HƯỞNG DỤNG

Điều 257. Quyền hưởng dụng

Điều 258. Căn cứ xác lập quyền hưởng dụng

Điều 259. Hiệu lực của quyền hưởng dụng

Điều 260. Thời hạn của quyền hưởng dụng

Điều 261. Quyền của người hưởng dụng

Điều 262. Nghĩa vụ của người hưởng dụng

Điều 263. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản

Điều 264. Quyền hưởng hoa lợi, lợi tức

Điều 265. Chấm dứt quyền hưởng dụng

Điều 266. Hoàn trả tài sản khi chấm dứt quyền hưởng dụng

MỤC 3 QUYỀN BỀ MẶT

Điều 267. Quyền bề mặt

Điều 268. Căn cứ xác lập quyền bề mặt

Điều 269. Hiệu lực của quyền bề mặt

Điều 270. Thời hạn của quyền bề mặt

Điều 271. Nội dung của quyền bề mặt

Điều 272. Chấm dứt quyền bề mặt

Điều 273. Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz