Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015 - Phần 2 - Chương XI QUY ĐỊNH CHUNG - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
      Phần 2 QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN
         Chương XI QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 158 - Điều 178)

Tìm trong văn bản

Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
Phần 2 QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2017

Bộ luật dân sự 2005


             

Mục lục
Chương XI QUY ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG XI QUY ĐỊNH CHUNG

MỤC 1 NGUYÊN TẮC XÁC LẬP, THỰC HIỆN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Điều 158. Quyền sở hữu

Điều 159. Quyền khác đối với tài sản

Điều 160. Nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

Điều 161. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

Điều 162. Chịu rủi ro về tài sản

MỤC 2 BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Điều 163. Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

Điều 164. Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

Điều 165. Chiếm hữu có căn cứ pháp luật

Điều 166. Quyền đòi lại tài sản

Điều 167. Quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình

Điều 168. Quyền đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người chiếm hữu ngay tình

Điều 169. Quyền yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật đối với việc thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

Điều 170. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

MỤC 3 GIỚI HẠN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN

Điều 171. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản trong trường hợp xảy ra tình thế cấp thiết

Điều 172. Nghĩa vụ bảo vệ môi trường

Điều 173. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Điều 174. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng

Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

Điều 176. Mốc giới ngăn cách các bất động sản

Điều 177. Bảo đảm an toàn trong trường hợp cây cối, công trình có nguy cơ gây thiệt hại

Điều 178. Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz