Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015 - Phần 3 - Chương XVIII THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
      Phần 3 NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG
         Chương XVIII THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ UỶ QUYỀN (Điều 574 - Điều 578)

Tìm trong văn bản

Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
Phần 3 NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2017

Bộ luật dân sự 2005


             

Mục lục
Chương XVIII THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ UỶ QUYỀN

Điều 574. Thực hiện công việc không có ủy quyền

Điều 575. Nghĩa vụ thực hiện công việc không có ủy quyền

Điều 576. Nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện

Điều 577. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại

Điều 578. Chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz