Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015 - Phần 1 - Chương X THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
      Phần 1 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
         Chương X THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU (Điều 144 - Điều 157)

Tìm trong văn bản

Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
Phần 1 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2017

Bộ luật dân sự 2005


             

Mục lục
Chương X THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU

CHƯƠNG X THỜI HẠN VÀ THỜI HIỆU

MỤC 1 THỜI HẠN

Điều 144. Thời hạn

Điều 145. Áp dụng cách tính thời hạn

Điều 146. Quy định về thời hạn, thời điểm tính thời hạn

Điều 147. Thời điểm bắt đầu thời hạn

Điều 148. Kết thúc thời hạn

MỤC 2 THỜI HIỆU

Điều 149. Thời hiệu

Điều 150. Các loại thời hiệu

Điều 151. Cách tính thời hiệu

Điều 152. Hiệu lực của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự

Điều 153. Tính liên tục của thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự

Điều 154. Bắt đầu thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự

Điều 155. Không áp dụng thời hiệu khởi kiện

Điều 156. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự

Điều 157. Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz