Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015 - Phần 1 - Chương IV PHÁP NHÂN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
      Phần 1 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
         Chương IV PHÁP NHÂN (Điều 74 - Điều 96)

Tìm trong văn bản

Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
Phần 1 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2017

Bộ luật dân sự 2005


             

Mục lục
Chương IV PHÁP NHÂN

Điều 74. Pháp nhân

Điều 75. Pháp nhân thương mại

Điều 76. Pháp nhân phi thương mại

Điều 77. Điều lệ của pháp nhân

Điều 78. Tên gọi của pháp nhân

Điều 79. Trụ sở của pháp nhân

Điều 80. Quốc tịch của pháp nhân

Điều 81. Tài sản của pháp nhân

Điều 82. Thành lập, đăng ký pháp nhân

Điều 83. Cơ cấu tổ chức của pháp nhân

Điều 84. Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân

Điều 85. Đại diện của pháp nhân

Điều 86. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân

Điều 87. Trách nhiệm dân sự của pháp nhân

Điều 88. Hợp nhất pháp nhân

Điều 89. Sáp nhập pháp nhân

Điều 90. Chia pháp nhân

Điều 91. Tách pháp nhân

Điều 92. Chuyển đổi hình thức của pháp nhân

Điều 93. Giải thể pháp nhân

Điều 94. Thanh toán tài sản của pháp nhân bị giải thể

Điều 95. Phá sản pháp nhân

Điều 96. Chấm dứt tồn tại pháp nhân
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz