Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015 - Phần 1 - Chương II XÁC LẬP, THỰC HIỆN VÀ BẢO - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
      Phần 1 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
         Chương II XÁC LẬP, THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ QUYỀN... (Điều 8 - Điều 15)

Tìm trong văn bản

Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
Phần 1 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2017

Bộ luật dân sự 2005


             

Mục lục
Chương II XÁC LẬP, THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ

Điều 8. Căn cứ xác lập quyền dân sự

Điều 9. Thực hiện quyền dân sự

Điều 10. Giới hạn việc thực hiện quyền dân sự

Điều 11. Các phương thức bảo vệ quyền dân sự

Điều 12. Tự bảo vệ quyền dân sự

Điều 13. Bồi thường thiệt hại

Điều 14. Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền

Điều 15. Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz