Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
    Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
      Phần 1 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
      Phần 2 QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN
      Phần 3 NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG
      Phần 4 THỪA KẾ
      Phần 5 PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
      Phần 6 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 688 - Điều 689)

Tìm trong văn bản

Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2017

Bộ luật dân sự 2005

Ghi chú

Hiệu lực hồi tố

1. Không áp dụng Bộ luật 2011 ("Quy định mới") này để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với vụ việc mà Tòa án đã giải quyết theo Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ("Quy định cũ").

2. Giao dịch dân sự được xác lập trước ngày[...]

     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
          
          
          
          
     
          
          
          
          
          
          
     
          
          
          
          
     
          
          
          
     Copyright © 2007-2022 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz