Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
    Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015
      Phần 1 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
      Phần 2 QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN KHÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN
      Phần 3 NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG
      Phần 4 THỪA KẾ
      Phần 5 PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
      Phần 6 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (Điều 688 - Điều 689)

Tìm trong văn bản

Bộ LUẬT DÂN SỰ 2015

Ngày ký:24-11-2015
Áp dụng từ:01-01-2017

Bộ luật dân sự 2005

Ghi chú

1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật này có hiệu lực thì việc áp dụng pháp luật được quy định như sau:

a) Giao dịch dân sự chưa được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Bộ luật này thì chủ thể giao dịch tiếp tục thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật[...]

     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
          
          
          
          
     
          
          
          
          
          
          
     
          
          
          
          
     
          
          
          
     Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz