Nghị định 110/2005/NĐ-CP Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      CẠNH TRANH
         Luật cạnh tranh (hhl)
             Nghị định 110/2005/NĐ-CP Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
               Thông tư 19/2005/TT-BTM Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 của Chính... (hhl)

Tìm trong văn bản

Nghị định 110/2005/NĐ-CP Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (hhl)

Ngày ký:24-08-2005
Áp dụng từ:20-09-2005
Được thay bằng:Nghị định 42/2014/NĐ-CP Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Trích yếu
    

Nghị định này quy định về hoạt động bán hàng đa cấp và quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều và áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp.

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Bán hàng đa cấp

Điều 4. Người tham gia bán hàng đa cấp

Điều 5. Hàng hóa được kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

CHƯƠNG II HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 6. Trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Điều 7. Những hành vi bị cấm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Điều 8. Trách nhiệm và những hành vi bị cấm của người tham gia

Điều 9. Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Điều 11. Mua lại hàng hoá của người tham gia khi chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

Điều 12. Ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia

Điều 13. Thông tin về các lợi ích khi tham gia bán hàng đa cấp

CHƯƠNG III QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 14. Điều kiện cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Điều 15. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Điều 16. Thủ tục cấp, bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Điều 17. Ký quỹ

Điều 18. Thu hồi Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Điều 19. Tạm ngừng, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

Điều 20. Báo cáo định kỳ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Thương mại

Điều 22. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Điều 23. Xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp

Điều 24. Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz