Thông tư 01/2015/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 3 - CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (sd 2010)
             Thông tư 01/2015/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết

Tìm trong văn bản

Thông tư 01/2015/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết

Ngày ký:05-01-2015
Áp dụng từ:01-03-2015

Thay thế

- Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Thông tư số 128/2009/TT-BTC ngày 23/06/2009

- Thông tư số 95/2010/TT-BTC ngày 30/06/2010 sửa đổi Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008).


Trích yếu
    

Thông tư này hướng dẫn về đối tượng, hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết và hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Mục lục

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Điều 3. Đối tượng đăng ký giao dịch

Điều 4. Hồ sơ và thủ tục đăng ký giao dịch

Điều 5. Thay đổi đăng ký giao dịch

Điều 6. Hủy bỏ đăng ký giao dịch

Điều 7. Tổ chức giao dịch

Điều 8. Điều khoản thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz