| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam - THỂ CHẾ      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | |   Chỉ mục văn bản |    
THỂ CHẾ, HỆ THỐNG LUẬT
   THỂ CHẾ
      Công vụ
          Luật viên chức
            Nghị định 29/2012/nđ-cp ngày 12 tháng 04 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
            Nghị định 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của...

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Luật viên chức

Ngày ký:03-12-2010
Hướng dẫn:

Chính phủ

Áp dụng từ: 01-01-2012

Mục lục
CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Viên chức
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức
Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức
Điều 6. Các nguyên tắc quản lý viên chức
Điều 7. Vị trí việc làm
Điều 8. Chức danh nghề nghiệp
Điều 9. Đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
Điều 10. Chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức
CHƯƠNG II QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC
MỤC 1 QUYỀN CỦA VIÊN CHỨC
Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp
Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương
Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi
Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định
Điều 15. Các quyền khác của viên chức
MỤC 2 NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC
Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức
Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp
Điều 18. Nghĩa vụ của viên chức quản lý
Điều 19. Những việc viên chức không được làm
CHƯƠNG III TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VIÊN CHỨC
MỤC 1 TUYỂN DỤNG
Điều 20. Căn cứ tuyển dụng
Điều 21. Nguyên tắc tuyển dụng
Điều 22. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Điều 23. Phương thức tuyển dụng
Điều 24. Tổ chức thực hiện tuyển dụng
MỤC 2 HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC
Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc
Điều 26. Nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc
Điều 27. Chế độ tập sự
Điều 28. Thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc
Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc
Điều 30. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng làm việc
MỤC 3 BỔ NHIỆM, THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, THAY ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VIÊN CHỨC
Điều 31. Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp
Điều 32. Thay đổi vị trí việc làm
MỤC 4 ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Điều 33. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức
Điều 34. Trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức
Điều 35. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng
MỤC 5 BIỆT PHÁI, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM
Điều 36. Biệt phái viên chức
Điều 37. Bổ nhiệm viên chức quản lý
Điều 38. Xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý
MỤC 6 ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
Điều 39. Mục đích của đánh giá viên chức
Điều 40. Căn cứ đánh giá viên chức
Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức
Điều 42. Phân loại đánh giá viên chức
Điều 43. Trách nhiệm đánh giá viên chức
Điều 44. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức
MỤC 7 CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC, HƯU TRÍ
Điều 45. Chế độ thôi việc
Điều 46. Chế độ hưu trí
CHƯƠNG IV QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
Điều 47. Quản lý nhà nước về viên chức
Điều 48. Quản lý viên chức
Điều 49. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định liên quan đến quản lý viên chức
Điều 50. Kiểm tra, thanh tra
CHƯƠNG V KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 51. Khen thưởng
Điều 52. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức
Điều 53. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật
Điều 54. Tạm đình chỉ công tác
Điều 55. Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả
Điều 56. Các quy định khác liên quan đến việc kỷ Luật Viên chức
Điều 57. Quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 58. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức
Điều 59. Quy định chuyển tiếp
Điều 60. Áp dụng quy định của Luật Viên chức đối với các đối tượng khác
Điều 61. Hiệu lực thi hành
Điều 62. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhCopyright © 2007-2015 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz