| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THỂ CHẾ"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
TỔ CHỨC QUYỀN LỰC
   THỂ CHẾ
      Hành chính - Công vụ
          Luật viên chức
            Nghị định 29/2012/nđ-cp ngày 12 tháng 04 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
            Nghị định 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của...

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Luật viên chức

Ngày ký:03-12-2010
Áp dụng từ:01-01-2012
Hướng dẫn:

Chính phủ


Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Viên chức

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức

Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

Điều 6. Các nguyên tắc quản lý viên chức

Điều 7. Vị trí việc làm

Điều 8. Chức danh nghề nghiệp

Điều 9. Đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Điều 10. Chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức

CHƯƠNG II QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC

MỤC 1 QUYỀN CỦA VIÊN CHỨC

Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi

Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định

Điều 15. Các quyền khác của viên chức

MỤC 2 NGHĨA VỤ CỦA VIÊN CHỨC

Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức

Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp

Điều 18. Nghĩa vụ của viên chức quản lý

Điều 19. Những việc viên chức không được làm

CHƯƠNG III TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

MỤC 1 TUYỂN DỤNG

Điều 20. Căn cứ tuyển dụng

Điều 21. Nguyên tắc tuyển dụng

Điều 22. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Điều 23. Phương thức tuyển dụng

Điều 24. Tổ chức thực hiện tuyển dụng

MỤC 2 HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc

Điều 26. Nội dung và hình thức của hợp đồng làm việc

Điều 27. Chế độ tập sự

Điều 28. Thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc

Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Điều 30. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng làm việc

MỤC 3 BỔ NHIỆM, THAY ĐỔI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, THAY ĐỔI VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VIÊN CHỨC

Điều 31. Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp

Điều 32. Thay đổi vị trí việc làm

MỤC 4 ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 33. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Điều 34. Trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Điều 35. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng

MỤC 5 BIỆT PHÁI, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM

Điều 36. Biệt phái viên chức

Điều 37. Bổ nhiệm viên chức quản lý

Điều 38. Xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý

MỤC 6 ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

Điều 39. Mục đích của đánh giá viên chức

Điều 40. Căn cứ đánh giá viên chức

Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức

Điều 42. Phân loại đánh giá viên chức

Điều 43. Trách nhiệm đánh giá viên chức

Điều 44. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức

MỤC 7 CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC, HƯU TRÍ

Điều 45. Chế độ thôi việc

Điều 46. Chế độ hưu trí

CHƯƠNG IV QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Điều 47. Quản lý nhà nước về viên chức

Điều 48. Quản lý viên chức

Điều 49. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định liên quan đến quản lý viên chức

Điều 50. Kiểm tra, thanh tra

CHƯƠNG V KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 51. Khen thưởng

Điều 52. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

Điều 53. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật

Điều 54. Tạm đình chỉ công tác

Điều 55. Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả

Điều 56. Các quy định khác liên quan đến việc kỷ Luật Viên chức

Điều 57. Quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 58. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

Điều 59. Quy định chuyển tiếp

Điều 60. Áp dụng quy định của Luật Viên chức đối với các đối tượng khác

Điều 61. Hiệu lực thi hành

Điều 62. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz