Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002 về giá - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      CẠNH TRANH
          Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002 về giá
            Nghị định 170/2003/nđ-cp ngày 25 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp...

Tìm trong văn bản

Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002 về giá (hhl)

Ngày ký:10-05-2002
Áp dụng từ:01-07-2002

Các văn bản trái

Hướng dẫn:

Chính phủ

Được thay bằng:Luật giá

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Nguyên tắc quản lý giá

Điều 3. Giám sát thi hành pháp luật về giá

Điều 4. Giải thích từ ngữ

CHƯƠNG II ĐIỀU HÀNH GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC

MỤC 1 BÌNH ỔN GIÁ THỊ TRƯỜNG

Điều 5. Mục tiêu bình ổn giá

Điều 6. Biện pháp bình ổn giá

MỤC 2 ĐỊNH GIÁ, HIỆP THƯƠNG GIÁ

Điều 7. Tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá

Điều 8. Căn cứ định giá

Điều 9. Thẩm quyền định giá

Điều 10. Điều chỉnh mức giá do Nhà nước định giá

Điều 11. Hiệp thương giá

Điều 12. Kết quả hiệp thương giá

MỤC 3 THẨM ĐỊNH GIÁ

Điều 13. Tài sản của Nhà nước phải thẩm định giá

Điều 14. Doanh nghiệp thẩm định giá

Điều 15. Hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá

Điều 16. Tiêu chuẩn Thẩm định viên về giá

Điều 17. Kết quả thẩm định giá

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá

MỤC 4 KIỂM SOÁT GIÁ ĐỘC QUYỀN

Điều 19. Nhà nước kiểm soát giá độc quyền

Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khi nhận được yêu cầu kiểm soát giá độc quyền

Điều 21. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về giá

MỤC 5 CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

Điều 22. Cấm bán phá giá

Điều 23. Các hành vi không bị coi là hành vi bán phá giá

Điều 24. Khiếu nại, tố cáo hành vi bán phá giá

Điều 25. Điều tra, xử lý hành vi bán phá giá

Điều 26. Biện pháp xử lý hành vi bán phá giá

CHƯƠNG III HOẠT ĐỘNG VỀ GIÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH

Điều 27. Định giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Điều 28. Các hành vi bị cấm

Điều 29. Niêm yết giá

Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giá

CHƯƠNG IV QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ

MỤC 1 NỘI DUNG VÀ THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ

Điều 31. Nội dung quản lý nhà nước về giá

Điều 32. Thẩm quyền quản lý nhà nước về giá

Điều 33. Tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về giá

MỤC 2 KIỂM TRA, THANH TRA GIÁ

Điều 34. Thanh tra chuyên ngành về giá

Điều 35. Quyền hạn và trách nhiệm của thanh tra chuyên ngành về giá

Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi được kiểm tra, thanh tra giá

MỤC 3 KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 37. Khen thưởng

Điều 38. Xử lý vi phạm pháp luật về giá

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 39. Hiệu lực thi hành

Điều 40. Hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz