Thông tư liên tịch 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11 tháng 03 năm 2009 hướng dẫn phối hợp xử lý - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 9 - THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
             Thông tư liên tịch 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11 tháng 03 năm 2009 hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp...

Tìm trong văn bản

Thông tư liên tịch 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11 tháng 03 năm 2009 hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ngày ký:11-03-2009
Áp dụng từ:sau 45 ngày kể từ ngày ký

Trích yếu
    

Phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an trong phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Mục lục

MỤC I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điểm 1. Phạm vi điều chỉnh

Điểm 2. Giải thích thuật ngữ

Điểm 3. Nguyên tắc phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

MỤC II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

Điểm 1. Cơ quan đầu mối thực hiện phối hợp

Điểm 2. Nội dung phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Điểm 3. Các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán cần phối hợp xử lý

MỤC III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểm 1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điểm 2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính và Bộ Công an để nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp.
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz