Nghị định 100CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 qui định về thành lập và hoạt động - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương I - Các qui định chung và Chương IX
             Nghị định 100CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 qui định về thành lập và hoạt động của tổ chức...
               Thông tư 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2012 Quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép...

Tìm trong văn bản

Nghị định 100CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 qui định về thành lập và hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt nam

Ngày ký:28-10-2011
Áp dụng từ:15-12-2011
Hướng dẫn:

Bộ Công Thương (hướng dẫn chung và quy định chi tiết về việc cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện)


Trích yếu
    

Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài theo Nghị định này bao gồm các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ, hiệp hội, hội… được thành lập theo quy định của nước nơi tổ chức đặt trụ sở, thực hiện các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam nhằm: - thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại; - h[...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của văn phòng đại diện

CHƯƠNG II THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều 4. Thành lập văn phòng đại diện

Điều 5. Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện

Điều 6. Tổ chức của Văn phòng đại diện

Điều 7. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện

Điều 8. Thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện

Điều 9. Mở tài khoản

Điều 10. Báo cáo hoạt động

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ của Văn phòng đại diện và người đứng đầu Văn phòng đại diện

Điều 12. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

Điều 13. Nghĩa vụ của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài đối với Văn phòng đại diện

CHƯƠNG III CẤP, CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều 14. Trình tự và thời hạn cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều 15. Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều 16. Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều 18. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều 19. Hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều 20. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều 21. Lệ phí cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

CHƯƠNG IV THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 22. Thanh tra, kiểm tra

Điều 23. Xử lý vi phạm

Điều 24. Khiếu nại, tố cáo

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Hiệu lực thi hành

Điều 26. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz