Nghị định 99CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 hướng dẫn thi hành luật bảo vệ quyền - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
         Luật năm 2010 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
             Nghị định 99CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 hướng dẫn thi hành luật bảo vệ quyền lợi người tiêu...

Tìm trong văn bản

Nghị định 99CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 hướng dẫn thi hành luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày ký:27-10-2011
Áp dụng từ:15-12-2011
Hướng dẫn:

Bộ Công Thương (quản lý nhà nước về bảo vệ người quyền lợi người tiêu dùng)


Trích yếu
    

Nghị định quy định việc - bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch với người kinh doanh nhỏ (cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh); - một số phương thức giao kết hợp đồng với người tiêu dùng; - quản lý thông qua việc đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung - việc thực hiện yêu cầu bảo vệ quyề[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

CHƯƠNG II BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG GIAO DỊCH VỚI CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐỘC LẬP, THƯỜNG XUYÊN KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Điều 4. Trách nhiệm của cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

Điều 5. Trách nhiệm của Ban quản lý chợ, thương nhân kinh doanh chợ, trung tâm thương mại

Điều 6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

CHƯƠNG III HỢP ĐỒNG GIAO KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

MỤC 1 KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG THEO MẪU VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Điều 7. Yêu cầu chung đối với hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung

Điều 8. Trách nhiệm đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Điều 9. Thẩm quyền tiếp nhận đăng ký

Điều 10. Hồ sơ và hình thức đăng ký

Điều 11. Yêu cầu bổ sung hồ sơ

Điều 12. Xem xét hồ sơ đăng ký

Điều 13. Phạm vi xem xét nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Điều 14. Hoàn thành việc đăng ký

Điều 15. Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Điều 16. Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không thuộc phạm vi phải đăng ký.

MỤC 2 MỘT SỐ HỢP ĐỒNG ĐẶC THÙ GIAO KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 17. Hợp đồng giao kết từ xa

Điều 18. Hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục

Điều 19. Hợp đồng bán hàng tận cửa

CHƯƠNG IV GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 20. Hình thức, nội dung của yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 21. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu

Điều 22. Giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 23. Công bố công khai danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

CHƯƠNG V TỔ CHỨC XÃ HỘI THAM GIA HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

MỤC 1 KHỞI KIỆN VỤ ÁN BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 24. Điều kiện của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quyền tự mình khởi kiện vụ án bảo vệ người tiêu dùng vì lợi ích công cộng

Điều 25. Nghĩa vụ của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi tự mình khởi kiện vụ án bảo vệ người tiêu dùng vì lợi ích công cộng

Điều 26. Các tổ chức xã hội tham gia quá trình khởi kiện

MỤC 2 THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ GẮN VỚI NHIỆM VỤ CỦA NHÀ NƯỚC

Điều 27. Điều kiện để tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thực hiện các nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 28. Nhiệm vụ Nhà nước giao cho tổ chức xã hội thực hiện

Điều 29. Thẩm quyền giao nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho tổ chức xã hội

Điều 30. Hỗ trợ kinh phí đối với các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Nhà nước giao

CHƯƠNG V TỔ CHỨC HÒA GIẢI CÁC TRANH CHẤP GIỮA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH

Điều 31. Thẩm quyền thành lập, giải thể tổ chức hòa giải

Điều 32. Hòa giải viên

Điều 33. Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức hòa giải

CHƯƠNG VII QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 34. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 35. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương

CHƯƠNG VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Hiệu lực thi hành

Điều 37. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz