Nghị định 140CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương VI - Một số họat động thương mại cụ thể khác
             Nghị định 140CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách...

Tìm trong văn bản

Nghị định 140CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc

Ngày ký:05-09-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Trích yếu
    

Dịch vụ lô-gi-stícs là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận để hưởng thù lao (Điều 233 Luật thương mại). Nghị định cũng [...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc

CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LÔ-GI-STÍC VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ LÔ-GI-STÍC

Điều 5. Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu

Điều 6. Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan đến vận tải

Điều 7. Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc liên quan khác

Điều 8. Giới hạn trách nhiệm

CHƯƠNG III QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LÔ-GI-STÍC

Điều 9. Quản lý nhà nước

Điều 10. Xử lý vi phạm

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy định chuyển tiếp

Điều 12. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz