Nghị định 37CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 về hoạt động xúc tiến thương mại - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương IV - Xúc tiến thương mại
             Nghị định 37CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 về hoạt động xúc tiến thương mại

Tìm trong văn bản

Nghị định 37CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 về hoạt động xúc tiến thương mại (sd 2009)

Ngày ký:04-04-2006
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Thay thế Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 1999 về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

Sửa đổi 1 lần bởi:Nghị định 68/2009/nđ-cp ngày 06 tháng 08 năm 2009 sửa đổi, bổ sung khoản 7 điều 4 nghị định số 37/2006/nđ-cp ngày 04 tháng 4 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (Áp dụng từ 01-10-2009)

Trích yếu
    

Nghị định hướng dẫn hành Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại, quảng cáo thương mại, hội chợ và triển lãm thương mại và áp dụng với Thương nhân thực hiện hoặc kinh doanh dịch vụ xúc tiến thương mại. Các tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại, các đối tượng có quyền hoạt động xúc tiến thương mại quy định tại Đi[...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại

CHƯƠNG II KHUYẾN MẠI

MỤC 1 NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI, HẠN MỨC TỐI ĐA GIÁ TRỊ CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI VÀ MỨC GIẢM GIÁ TỐI ĐA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐƯỢC KHUYẾN MẠI

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện khuyến mại

Điều 5. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại

Điều 6. Mức giảm giá tối đa đối với bàng hoá, dịch vụ được khuyến mại

MỤC 2 CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI

Điều 7. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

Điều 8. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Điều 9. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó

Điều 10. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ

Điều 11. Bán hàng, cung ứng địch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố

Điều 12. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi

Điều 13. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên

Điều 14. Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác

MỤC 3 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Điều 15. Thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại

Điều 16. Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi

Điều 17. Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại bằng hình thức khác

Điều 18. Công bố kết quả và trao thưởng chương trình khuyến mại

Điều 19. Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại

Điều 20. Đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại

CHƯƠNG III QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

MỤC 1 NỘI DUNG CỦA SẢN PHẨM QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

Điều 21. Bảo bộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động quảng cáo thương mại

Điều 22. Sản phẩm quảng cáo thương mại có nội dung so sánh với hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Điều 23. Bảo vệ trẻ em trong hoạt động quảng cáo thương mại

Điều 24. Quảng cáo thương mại đối với hàng hoá, dịch vụ liên quan đến y tế

Điều 25. Quảng cáo thương mại đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan đến thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi và giống vật nuôi, giống cây trồng

Điều 26. Quảng cáo thương mại đối với hàng hóa thuộc diện phải áp dụng tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về chất lượng hàng hóa

MỤC 2 TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

Điều 27. Trách nhiệm đối với nội dung sản phẩm quảng cáo thương mại

Điều 28. Đình chỉ thực hiện quảng cáo thương mại

CHƯƠNG IV HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

MỤC 1 HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU TẠI HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Điều 29. Ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Điều 30. Trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật

Điều 31. Sử dụng tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại

Điều 32. Cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

Điều 33. Tạm nhập tái xuất hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam; tạm xuất tái nhập hàng hoá, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

MỤC 2 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC, THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Điều 34. Tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Điều 35. Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Điều 36. Tổ chức cho thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ỏ nước ngoài

Điều 37. Thay đối, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài

Điều 38. Nội dung đăng ký tố chức hội chợ, triển lãm thương mại

CHƯƠNG V THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 39. Thanh tra, kiếm tra

Điều 40. Xử lý vi phạm

Điều 41. Khiếu nại, tố cáo

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 42. Hiệu lực thi hành

Điều 43. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz