Nghị định 35/CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 về hoạt động nhượng quyền thương mại - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương VI - Một số họat động thương mại cụ thể khác
             Nghị định 35/CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 về hoạt động nhượng quyền thương mại

Tìm trong văn bản

Nghị định 35/CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 về hoạt động nhượng quyền thương mại

Ngày ký:31-03-2006
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Bãi bỏ các quy định trước đó có liên quan trái với Nghị định.


Trích yếu
    

Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và áp dụng với thương nhân Việt Nam và thương nhân nước ngoài tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyên hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực t[...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Thẩm quyền quản lý nhà nước đối với hoạt động nhượng quyền thương mại

CHƯƠNG II HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

MỤC 1 ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Điều 5. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền

Điều 6. Điều kiện đối với Bên nhận quyền

Điều 7. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại

MỤC 2 CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ HỢP ĐỒNG TRONG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Điều 8. Trách nhiệm cung cấp thông tin của Bên nhượng quyền

Điều 9. Trách nhiệm cung cấp thông tin của bên dự kiến nhận quyền

Điều 10. Các đối tượng sở hữu công nghiệp trong nhượng quyền thương mại

Điều 11. Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Điều 12. Ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Điều 13. Thời hạn của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Điều 14. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

Điều 15. Chuyển giao quyền thương mại

Điều 16. Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại

MỤC 3 ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Điều 17. Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Điều 18. Phân cấp thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Điều 19. Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Điều 20. Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Điều 21. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký trong hoạt động nhượng quyền thương mại

Điều 22. Xóa đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Điều 23. Lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

MỤC 4 HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ THẨM QUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 24. Hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động nhượng quyền thương mại

Điều 25. Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính

Điều 26. Khiếu nại, tố cáo

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Quy định chuyển tiếp

Điều 28. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz