Nghị định 20/CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 về kinh doanh dịch vụ giám định thương - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương VI - Một số họat động thương mại cụ thể khác
             Nghị định 20/CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Tìm trong văn bản

Nghị định 20/CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Ngày ký:20-02-2006
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Thay thế Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá


Trích yếu
    

Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và áp dụng đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dịch vụ giám định thương mại

Điều 4. Thẩm quyền quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Điều 5. Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại của thương nhân nước ngoài

CHƯƠNG II GIÁM ĐỊNH VIÊN, DẤU NGHIỆP VỤ VÀ ỦY QUYỀN GIÁM ĐỊNH

MỤC 1 GIÁM ĐỊNH VIÊN

Điều 6. Công nhận giám định viên

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của giám định viên

MỤC 2 DẤU NGHIỆP VỤ TRONG CHỨNG THƯ GIÁM ĐỊNH

Điều 8. Chữ ký và con dấu nghiệp vụ

Điều 9. Đăng ký dấu nghiệp vụ

Điều 10. Hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ

Điều 11. Thời hạn trả lời hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ

Điều 12. Xoá đăng ký dấu nghiệp vụ

MỤC 3 ỦY QUYỀN GIÁM ĐỊNH

Điều 13. Hợp đồng uỷ quyền giám định

Điều 14. Chứng thư giám định trong trường hợp ủy quyền giám định

Điều 15. Ủy quyền lại

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của bên uỷ quyền giám định.

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của bên được uỷ quyền

Điều 18. Giám định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước

MỤC 4 XỬ LÍ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Điều 19. Hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Điều 20. Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 23. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz