Thông tư Số: 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 Hướng dẫn về việc công bố thông - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 8 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (sd 2010)
             Thông tư Số: 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị...

Tìm trong văn bản

Thông tư Số: 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ngày ký:05-04-2012
Áp dụng từ:01-06-2012

Thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Những quy định về công bố thông tin tại các văn bản khác do Bộ Tài chính ban hành trái với quy định tại Thông tư này sẽ bị hủy bỏ và áp dụng theo quy định của Thông tư này.


Trích yếu
    

Đối tượng công bố thông tin bao gồm: công ty đại chúng, tổ chức phát hành (ngoại trừ trường hợp phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh), công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLKCK) và người có liên quan.

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng công bố thông tin

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Điều 3. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin

Điều 4. Phương tiện và hình thức công bố thông tin

Điều 5. Tạm hoãn công bố thông tin

Điều 6. Xử lý vi phạm về công bố thông tin

CHƯƠNG II CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

MỤC 1 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 7. Công bố thông tin định kỳ

Điều 8. Công bố thông tin bất thường

Điều 9. Công bố thông tin theo yêu cầu

MỤC 2 CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG QUY MÔ LỚN

Điều 10. Công bố thông tin định kỳ

Điều 11. Công bố thông tin bất thường

Điều 12. Công bố thông tin theo yêu cầu

Điều 13. Thời điểm bắt đầu thực hiện và chấm dứt việc công bố thông tin của công ty đại chúng quy mô lớn

Điều 14. Công bố thông tin của tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp

CHƯƠNG III CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RA CÔNG CHÚNG

Điều 15. Thời gian công bố thông tin

Điều 16. Nội dung công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu

Điều 17. Công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

CHƯƠNG IV CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Điều 18. Công bố thông tin định kỳ

Điều 19. Công bố thông tin bất thường

Điều 20. Công bố thông tin theo yêu cầu

Điều 21. Công bố thông tin khác của công ty chứng khoán

CHƯƠNG V CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẠI CHÚNG, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG

Điều 22. Công bố thông tin định kỳ về quỹ đại chúng

Điều 23. Công bố thông tin bất thường về quỹ đại chúng

Điều 24. Công bố thông tin theo yêu cầu về quỹ đại chúng

Điều 25. Công bố thông tin về công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

CHƯƠNG VI CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Điều 26. Công bố thông tin về giao dịch của cổ đông lớn và nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của một quỹ đại chúng dạng đóng

Điều 27. Công bố thông tin về giao dịch của cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng

Điều 28. Công bố thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ và nhà đầu tư nội bộ của quỹ đại chúng dạng đóng, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan

Điều 29. Công bố thông tin về giao dịch chào mua công khai

Điều 30. Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu quỹ

CHƯƠNG VII CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Điều 31. Nội dung công bố thông tin của TTLKCK Việt Nam

CHƯƠNG VIII CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 32. Thông tin về giao dịch chứng khoán tại SGDCK

Điều 33. Thông tin về tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK; thông tin về công ty chứng khoán thành viên; công ty quản lý quỹ có quản lý quỹ đại chúng dạng đóng/công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; quỹ đại chúng dạng đóng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Điều 34. Thông tin giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán

CHƯƠNG IX TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 35. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz