| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "THỂ CHẾ"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
TỔ CHỨC QUYỀN LỰC
   THỂ CHẾ
      Hành chính - Công vụ
          Luật cán bộ công chức
            Nghị định 112/2011/nđ-cp ngày 05 tháng 12 năm 2011 về công chức xã, phường, thị trấn
            Nghị định 34CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 qui định về xử lý kỷ luật đối với công chức
            Nghị định số 06/CP ngày 25 tháng 1 năm 2010 qui định những người là công chức

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Luật cán bộ công chức

Ngày ký:13-11-2008
Áp dụng từ:01-01-2010

Thay thế Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và các pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh này (2000 và 2003)

Hướng dẫn:

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan khác có thẩm quyền.


Trích yếu
    

Theo Điều 1 thì Luật cán bộ công chức qui định về qui chế cán bộ, công chức, công vụ và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ. Có thể chia thành hai nhóm qui định tương đối lập trong luật cán bộ công chức:

- Qui chế của cán bộ, công chức với tư cách là người thực hiện công vụnhư nguyên tắc thực hiện công vụ, đạo đức văn hóa giao tiếp, những vi[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức

Điều 3. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ

Điều 4. Cán bộ, công chức

Điều 5. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức

Điều 6. Chính sách đối với người có tài năng

Điều 7. Giải thích từ ngữ

CHƯƠNG II NGHĨA VỤ, QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

MỤC 1 NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

Điều 9. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ

Điều 10. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu

MỤC 2 QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 11. Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

Điều 12. Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi

Điều 14. Các quyền khác của cán bộ, công chức

MỤC 3 ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 15. Đạo đức của cán bộ, công chức

Điều 16. Văn hóa giao tiếp ở công sở

Điều 17. Văn hóa giao tiếp với nhân dân

MỤC 4 NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Điều 18. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ

Điều 19. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước

Điều 20. Những việc khác cán bộ, công chức không được làm

CHƯƠNG III CÁN BỘ Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

Điều 21. Cán bộ

Điều 22. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ

Điều 23. Bầu cử, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội

Điều 24. Bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ trong cơ quan nhà nước

Điều 25. Đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ

Điều 26. Điều động, luân chuyển cán bộ

Điều 27. Mục đích đánh giá cán bộ

Điều 28. Nội dung đánh giá cán bộ

Điều 29. Phân loại đánh giá cán bộ

Điều 30. Xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm

Điều 31. Nghỉ hưu đối với cán bộ

CHƯƠNG IV CÔNG CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

MỤC 1 CÔNG CHỨC VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Điều 32. Công chức

Điều 33. Nghĩa vụ, quyền của công chức

Điều 34. Phân loại công chức

MỤC 2 TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Điều 35. Căn cứ tuyển dụng công chức

Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

Điều 37. Phương thức tuyển dụng công chức

Điều 38. Nguyên tắc tuyển dụng công chức

Điều 39. Cơ quan thực hiện tuyển dụng công chức

Điều 40. Tập sự đối với công chức

Điều 41. Tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên

MỤC 3 CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGẠCH CÔNG CHỨC

Điều 42. Ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức

Điều 43. Chuyển ngạch công chức

Điều 44. Nâng ngạch công chức

Điều 45. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức

Điều 46. Tổ chức thi nâng ngạch công chức

MỤC 4 ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC

Điều 47. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức

Điều 48. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đào tạo, bồi dưỡng công chức

Điều 49. Trách nhiệm và quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi dưỡng

MỤC 5 ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM, LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

Điều 50. Điều động công chức

Điều 51. Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Điều 52. Luân chuyển công chức

Điều 53. Biệt phái công chức

Điều 54. Từ chức hoặc miễn nhiệm đối với công chức

MỤC 6 ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

Điều 55. Mục đích đánh giá công chức

Điều 56. Nội dung đánh giá công chức

Điều 57. Trách nhiệm đánh giá công chức

Điều 58. Phân loại đánh giá công chức

MỤC 7 THÔI VIỆC, NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

Điều 59. Thôi việc đối với công chức

Điều 60. Nghỉ hưu đối với công chức

CHƯƠNG V CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 61. Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã

Điều 62. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức cấp xã

Điều 63. Bầu cử, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

Điều 64. Đánh giá, phân loại, xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã

CHƯƠNG VI QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 65. Nội dung quản lý cán bộ, công chức

Điều 66. Thẩm quyền quyết định biên chế cán bộ, công chức

Điều 67. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức

Điều 68. Chế độ báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức

Điều 69. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

CHƯƠNG VII CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH CÔNG VỤ

Điều 70. Công sở

Điều 71. Nhà ở công vụ

Điều 72. Trang thiết bị làm việc trong công sở

Điều 73. Phương tiện đi lại để thi hành công vụ

CHƯƠNG VIII THANH TRA CÔNG VỤ

Điều 74. Phạm vi thanh tra công vụ

Điều 75. Thực hiện thanh tra công vụ

CHƯƠNG IX KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 76. Khen thưởng cán bộ, công chức

Điều 77. Miễn trách nhiệm đối với cán bộ, công chức

Điều 78. Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ

Điều 79. Các hình thức kỷ luật đối với công chức

Điều 80. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật

Điều 81. Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức

Điều 82. Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật

Điều 83. Quản lý hồ sơ khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức

CHƯƠNG X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 84. Áp dụng quy định của Luật cán bộ, công chức đối với các đối tượng khác

Điều 85. Điều khoản chuyển tiếp đối với những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Điều 86. Hiệu lực thi hành

Điều 87. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz