Nghị định 97/CP ngày 21 tháng 09 năm 2010 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | | Chỉ mục |    
DÂN LUẬT
   BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (hhl)
      PHẦN 6: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (Điều 736 đến 757) (hhl)
         Luật sở hữu trí tuệ năm 2005
            Phần 5: BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (sd 2009)
                Nghị định 97/CP ngày 21 tháng 09 năm 2010 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu...

Tìm trong văn bản

Nghị định 97/CP ngày 21 tháng 09 năm 2010 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (hhl)

Ngày ký:21-09-2010
Áp dụng từ:09-11-2010

Thay thế Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006

Hướng dẫn:

Bộ Khoa học và Công nghệ

Được thay bằng:Nghị định 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Trích yếu
    

Đối tượng có thể bị xử phạt gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm sau đây xảy ra tại Việt Nam: 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP - Vi phạm quy định về thủ tục xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp - Vi phạm quy định về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp - Vi phạm[...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả

Điều 4. Xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm

CHƯƠNG II HÀNH VI VI PHẠM BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

MỤC I VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Điều 5. Vi phạm quy định về thủ tục xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

Điều 6. Vi phạm quy định về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Điều 7. Vi phạm quy định về đại diện sở hữu công nghiệp

Điều 8. Vi phạm quy định về giám định sở hữu công nghiệp

Điều 9. Vi phạm quy định về thanh tra, kiểm tra sở hữu công nghiệp

MỤC 2 XÂM PHẠM QUYỀN VÀ CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Điều 10. Xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí

Điều 11. Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp

Điều 12. Sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý

Điều 13. Sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo

Điều 14. Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

CHƯƠNG III THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH

Điều 15. Thẩm quyền xử lý vi phạm

Điều 16. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Khoa học và Công nghệ

Điều 17. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Thông tin và Truyền thông

Điều 18. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường

Điều 19. Thẩm quyền xử phạt của Hải quan

Điều 20. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân

Điều 21. Thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh

Điều 22. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều 23. Thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt

CHƯƠNG IV THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 24. Quyền yêu cầu xử lý vi phạm và thẩm quyền chủ động phát hiện, xử lý vi phạm

Điều 25. Ủy quyền yêu cầu xử lý vi phạm

Điều 26. Đơn yêu cầu xử lý vi phạm

Điều 27. Tiếp nhận và xem xét đơn yêu cầu xử lý vi phạm

Điều 28. Cung cấp chứng cứ, thông tin xác định vi phạm

Điều 29. Xử lý vụ việc vi phạm khi có tranh chấp

Điều 30. Từ chối, dừng xử lý vi phạm

Điều 31. Phối hợp xử lý vi phạm

Điều 32. Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính

Điều 33. Thủ tục xử phạt hành chính

Điều 34. Thi hành quyết định xử phạt

Điều 35. Sửa đổi, hủy bỏ, đình chỉ hiệu lực quyết định xử phạt hành chính

Điều 36. Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm

Điều 37. Thủ tục tịch thu và xử lý hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 38. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 39. Hiệu lực thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz