Nghị định 54/CP ngày 5 tháng 6 năm 2009 qui định về xử phạt hànhchính trong lĩnh - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      CHẤT LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN
          Nghị định 54/CP ngày 5 tháng 6 năm 2009 qui định về xử phạt hànhchính trong lĩnh vực tiêu chuẩn,...

Tìm trong văn bản

Nghị định 54/CP ngày 5 tháng 6 năm 2009 qui định về xử phạt hànhchính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa

Ngày ký:05-06-2009
Áp dụng từ:31-07-2009

Thay thế Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (và nghị định sửa đổi số 95/2007/NĐ-CP).

Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Hướng dẫn:

Bộ Khoa học và Công nghệ


Trích yếu
    

Nghị định qui định việc xử phạt các hành vi sau đây: - Vi phạm trong lĩnh vực đo lường - Vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, qui chuẩn, chất lượng - Vi phạm về nhãn hàng và mã số, mã vạch - Cản trở hoạt động thanh tra và kiểm tra

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả

CHƯƠNG II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

MỤC 1 HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐO LƯỜNG

Điều 4. Hành vi vi phạm quy định về đo lường trong sản xuất phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định

Điều 5. Hành vi vi phạm quy định về đo lường trong nhập khẩu phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định

Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về đo lường trong kinh doanh phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định

Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về đo lường trong hoạt động thương mại bán lẻ

Điều 8. Hành vi vi phạm quy định về đo lường trong sử dụng phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định

Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về kiểm định phương tiện đo của kiểm định viên đo lường, tổ chức kiểm định.

Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, nhập khẩu thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường

Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn trong buôn bán thuộc Danh mục hàng hóa đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường.

MỤC 2 HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT; CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng

Điều 13. Hành vi vi phạm quy định về chứng nhận hợp chuẩn

Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về công bố hợp chuẩn

Điều 15. Hành vi vi phạm quy định về chứng nhận hợp quy

Điều 16. Hành vi vi phạm quy định về công bố hợp quy

Điều 17. Hành vi vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường

Điều 18. Hành vi vi phạm quy định của tổ chức chứng nhận phù hợp

Điều 19. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của phòng thử nghiệm được công nhận; phòng hiệu chuẩn công nhận; tổ chức giám định được công nhận

Điều 20. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động công nhận của tổ chức công nhận

Điều 21. Hành vi giả mạo liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Điều 22. Hành vi vi phạm quy định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

MỤC 3 HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ NHÃN HÀNG HÓA VÀ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Điều 23. Hành vi vi phạm các quy định về nhãn hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu, buôn bán sản phẩm, hàng hóa

Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về kích thước chữ, ngôn ngữ sử dụng, đơn vị đo lường, quảng cáo trên nhãn hàng hóa

Điều 25. Hành vi vi phạm các quy định về nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của hàng hóa.

Điều 26. Hành vi vi phạm quy định sử dụng mã số mã vạch

Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận mã số mã vạch

MỤC 4 HÀNH VI CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA

Điều 28. Hành vi cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

CHƯƠNG III THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT

Điều 29. Thẩm quyền xử phạt của thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ

Điều 30. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

Điều 31. Thẩm quyền xử phạt của các cơ quan khác

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 32. Hiệu lực thi hành

Điều 33. Hướng dẫn thi hành

Điều 34. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz