Thông tư 37/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 9 - THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
            Nghị định 85 CP ngày 2 tháng 8 năm 2010 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
                Thông tư 37/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số...

Tìm trong văn bản

Thông tư 37/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ngày ký:16-03-2011
Áp dụng từ:10-05-2011

Bãi bỏ Thông tư số 97/2007/TT-BTC ngày 8/8/2007 hướng dẫn Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.


Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Điều 2. Áp dụng các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

Điều 3. Cách tính thời hạn, thời hiệu xử phạt

Điều 4. Các hình thức xử phạt

CHƯƠNG II HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT

Điều 5. Vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 6. Vi phạm quy định về thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 7. Vi phạm quy định về nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

Điều 8. Vi phạm quy định về niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán

Điều 9. Vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

Điều 10. Vi phạm quy định về thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Điều 11. Vi phạm quy định về Văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán

Điều 12. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định thành lập quỹ thành viên

Điều 13. Vi phạm quy định về giao dịch nội bộ và thao túng giá chứng khoán

Điều 14. Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động lưu ký

CHƯƠNG III THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 15. Phân định thẩm quyền xử phạt

Điều 16. Chuyển hồ sơ để xử lý hình sự

Điều 17. Quyết định xử phạt

Điều 18. Đình chỉ hành vi vi phạm

Điều 19. Chuyển giao vụ việc cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Điều 20. Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Điều 21. Mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

CHƯƠNG IV CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Điều 22. Căn cứ ra quyết định cưỡng chế

Điều 23. Thẩm quyền quyết định cưỡng chế

Điều 24. Quyết định cưỡng chế

Điều 25. Trường hợp ra quyết định cưỡng chế

Điều 26. Các biện pháp cưỡng chế

Điều 27. Nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế

Điều 28. Trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế

Điều 29. Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế

Điều 30. Theo dõi, đôn đốc thu khoản thu trái pháp luật, tiền phạt

Điều 31. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

CHƯƠNG V TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 32. Trách nhiệm thực hiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz