Thông tư 194/2009/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 3 - CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (sd 2010)
             Thông tư 194/2009/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty...

Tìm trong văn bản

Thông tư 194/2009/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng

Ngày ký:02-10-2009
Áp dụng từ:sau 45 ngày kể từ ngày ký

Thay thế Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.


Trích yếu
    

Thông tư quy định việc chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng. Chào mua công khai được định nghĩa tại thông tư này là thủ tục đăng ký, thông báo công khai ý định mua, thực hiện mua và các thủ tục khác liên quan đến việc mua một phần hoặc toàn bộ cổ phần có quyền biểu quyết của[...]

Mục lục

MỤC I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điểm 1. Phạm vi điều chỉnh

Điểm 2. Giải thích từ ngữ

Điểm 3. Nguyên tắc chào mua công khai

MỤC II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điểm 1. Các trường hợp phải chào mua công khai

Điểm 2. Trường hợp không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Điểm 3. Đăng ký chào mua

Điểm 4. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị công ty mục tiêu, Ban Đại diện Quỹ đầu tư mục tiêu

Điểm 5. Trách nhiệm của người biết thông tin về chào mua công khai

Điểm 6. Nguyên tắc xác định giá chào mua công khai

Điểm 7. Rút lại đề nghị chào mua công khai

Điểm 8. Giao dịch chào mua công khai

Điểm 9. Nghĩa vụ của bên chào mua

MỤC III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểm 1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Thông tư này thay thế Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

Điểm 2. Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư này do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz