Thông tư 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2012 Quy định chi tiết trình tự, thủ tục - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương I - Các qui định chung và Chương IX
            Nghị định 100CP ngày 28 tháng 10 năm 2011 qui định về thành lập và hoạt động của tổ chức...
                Thông tư 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2012 Quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép...

Tìm trong văn bản

Thông tư 06/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 3 năm 2012 Quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ký:27-03-2012
Áp dụng từ:10-05-2012

Trích yếu
    

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài định tại Điều 2 Nghị định số 100/2011/NĐ-CP.

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Tổ chức của Văn phòng đại diện

Điều 3. Thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện

Điều 4. Báo cáo hoạt động

CHƯƠNG II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN, CHẤM DỨT, THU HỒI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều 5. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều 7. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Điều 8. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng dại diện

Điều 9. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện

Điều 10. Thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Điều 12. Hiệu lực thi hành

PHỤ LỤC KÈM THEO:

Phụ lục 1: THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Phụ lục 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Phụ luc 3: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Phụ lục 4: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Phụ lục 5: GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Phụ lục 6: GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Phụ lục 7: ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Phụ lục 8 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Phụ lục 9: ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Phụ lục 10: QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz