Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
         Luật năm 2010 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
             Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

Tìm trong văn bản

Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày ký:16-03-2012
Áp dụng từ:01-05-2012

Trích yếu
    

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các hành vi vi phạm hành chính khác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

CHƯƠNG II HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

MỤC 1 VI PHẠM VỀ THÔNG TIN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 5. Hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng

Điều 6. Hành vi quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

Điều 7. Hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng

Điều 8. Hành vi vi phạm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng

MỤC 2 VI PHẠM VỀ HỢP ĐỒNG GIAO KẾT VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Điều 9. Hành vi vi phạm về hợp đồng giao kết với người tiêu dùng

Điều 10. Hành vi vi phạm về hình thức của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Điều 11. Hành vi vi phạm về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Điều 12. Hành vi vi phạm về thực hiện hợp đồng theo mẫu

Điều 13. Hành vi vi phạm về thực hiện điều kiện giao dịch chung

Điều 14. Hành vi giao kết hợp đồng, điều kiện giao dịch chung với người tiêu dùng có điều khoản không có hiệu lực

MỤC 3 VI PHẠM ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI HỢP ĐỒNG KHÁC

Điều 15. Hành vi vi phạm về hợp đồng giao kết từ xa

Điều 16. Hành vi vi phạm về hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục

Điều 17. Hành vi vi phạm về hợp đồng bán hàng tận cửa

MỤC 4 VI PHẠM VỀ BẢO HÀNH HÀNG HÓA VÀ VI PHẠM VỀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CÓ KHUYẾT TẬT

Điều 18. Hành vi vi phạm về trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện

Điều 19. Hành vi vi phạm về trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật

MỤC 5 CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG KHÁC

Điều 20. Hành vi vi phạm của cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

Điều 21. Hành vi vi phạm về cung cấp bằng chứng giao dịch

Điều 22. Hành vi quấy rối người tiêu dùng

Điều 23. Hành vi ép buộc người tiêu dùng

Điều 24. Vi phạm quy định khác về giao dịch với khách hàng và người tiêu dùng

Điều 25. Hành vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng

Điều 26. Hành vi không thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

CHƯƠNG III THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 27. Thẩm quyền của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh

Điều 28. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp

Điều 29. Thẩm quyền xử phạt của lực lượng Quản lý thị trường

Điều 30. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các cơ quan khác

Điều 31. Lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 32. Mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Hiệu lực thi hành

Điều 34. Trách nhiệm thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz