Nghị định 59/CP/2006 ngày 12 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Chương I - Các qui định chung và Chương IX
             Nghị định 59/CP/2006 ngày 12 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch...

Tìm trong văn bản

Nghị định 59/CP/2006 ngày 12 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiên

Ngày ký:12-06-2006
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Thay thế Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 (sửa đổi năm 2002) về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.


Trích yếu
    

Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ kinh cấm kinh doanh, chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện (Điều 76 Luật thương mại). Danh mục hàng hóa, dịch vụ này có thể được Chính Phủ sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của Bộ thương mại. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy đị[...]

Mục lục

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Áp dụng pháp luật có liên quan và Điều ước quốc tế

Điều 4. Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, bạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Điều 5. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh

Điều 6. Điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh

Điều 7. Điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện

Điều 8. Kiểm tra điều kiện kinh doanh

Điều 9. Xử lý vi phạm

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Điều 11 Trách nhiệm thi hành

PHỤ LỤC KÈM THEO:

Phụ lục 1: DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH

Phụ lục 2 DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ HẠN CHẾ KINH DOANH

Phụ lục 3 DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz