BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| | Chỉ mục |    
HÌNH SỰ
    BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003
      PHẦN 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG (Điều 1 - Điều 99) (hhl)
      Phần 2 KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC TRUY TỐ (Điều 100 - Điều 169) (hhl)
      Phần 3 XÉT XỬ SƠ THẨM (Điều 170 - Điều 229) (hhl)
      Phần 4 XÉT XỬ PHÚC THẨM (Điều 230 - Điều 254) (hhl)
      Phần 5 THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN (Điều 255 - Điều 271) (hhl)
      Phần 6 XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (Điều 272 - Điều 300) (hhl)
      Phần 7 THỦ TỤC ĐẶC BIỆT (Điều 301 - Điều 339) (hhl)
      Phần 8 HỢP TÁC QUỐC TẾ (Điều 340 - Điều 346) (hhl)
      Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT/VKSTC-BCA-BQP Về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong...

Tìm trong văn bản

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 (hhl)

Ngày ký:26-11-2003
Được thay bằng:BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015
Ghi chú

Bộ luật tố tụng hình sự Việt nam gồm các qui định về trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử khi có tội phạm xảy ra. Các qui định về thủ tục nhằm mục đích hạn chế việc lạm quyền hoặc sai sót của các cơ quan nhà nước khi điều tra, truy tố, xét xử và bảo đảm quyền đối tượng bị truy tố, điều tra, xét xử. Trong luật Việt nam, việc thi hành[...]

     
          
          
          
               
     
          
          
          
          
          
          
               
               
          
     
          
     
          
     
          
     
     
          
          
     
          
               
     Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz