| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "NHÂN THÂN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÁ NHÂN
   NHÂN THÂN
      HỘ TỊCH
         Nghị định 158/CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch (sd 2012)
             Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 ban hành sổ đăng ký hộ tịch, biểu mẫu hộ...

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 ban hành sổ đăng ký hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch dùng trong nước

Ngày ký:29-03-2006
Áp dụng từ:15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Thay thế Quyết định số 1203 QĐ/TP-HT ngày 26 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp


Trích yếu
    

Ban hành kèm theo Quyết định này 08 loại sổ đăng ký hộ tịch, và 57 loại biểu mẫu hộ tịch sử dụng thống nhất trong cả nước. Giấy khai sinh 01 Giấy khai sinh (Bản chính) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã BTP/HT-2006-KS.1 02 Giấy khai sinh (Bản sao ) - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã BTP/HT-2006-KS.1.a 03 Giấy khai sinh (Bản chính) - mẫu sử dụng tại Sở Tư phá[...]

Mục lục

Điều 1.

Điều 2.

Điều 3.

Điều 4.

Điều 5.
Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz