Luật năm 2010 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
          Luật năm 2010 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
            Nghị định 19/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...
            Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 Về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết...
            Nghị định 99CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 hướng dẫn thi hành luật bảo vệ quyền lợi người tiêu...

Tìm trong văn bản

Luật năm 2010 bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày ký:17-11-2010
Áp dụng từ:01-07-2011

Thay thế Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 13/1999/PL-UBTVQH10.

Hướng dẫn:

Chính phủ


Trích yếu
    

Luật quy định về việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và việc giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và người kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam (Điều 1, Điều 2). "Người tiêu dùng" là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức. "Người kinh doanh hàng hóa,[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 6. Bảo vệ thông tin của người tiêu dùng

Điều 7. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh

Điều 8. Quyền của người tiêu dùng

Điều 9. Nghĩa vụ của người tiêu dùng

Điều 10. Các hành vi bị cấm

Điều 11. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

CHƯƠNG II TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng

Điều 13. Trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng

Điều 14. Hợp đồng giao kết với người tiêu dùng

Điều 15. Giải thích hợp đồng giao kết với người tiêu dùng

Điều 16. Điều khoản của hợp đồng giao kết với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung không có hiệu lực

Điều 17. Thực hiện hợp đồng theo mẫu

Điều 18. Thực hiện điều kiện giao dịch chung

Điều 19. Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Điều 20. Trách nhiệm cung cấp bằng chứng giao dịch

Điều 21. Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện

Điều 22. Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật

Điều 23. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra

Điều 24. Miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra

Điều 25. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 26. Giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

CHƯƠNG III TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG VIỆC THAM GIA BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 27. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 28. Nội dung tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội

Điều 29. Thực hiện nhiệm vụ được cơ quan nhà nước giao

CHƯƠNG IV GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Điều 30. Phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

MỤC 1 THƯƠNG LƯỢNG

Điều 31. Thương lượng

Điều 32. Kết quả thương lượng

MỤC 2 HÒA GIẢI

Điều 33. Hòa giải

Điều 34. Nguyên tắc thực hiện hòa giải

Điều 35. Tổ chức hòa giải

Điều 36. Biên bản hòa giải

Điều 37. Thực hiện kết quả hòa giải thành

MỤC 3 TRỌNG TÀI

Điều 38. Hiệu lực của điều khoản trọng tài

Điều 39. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại trọng tài

Điều 40. Nghĩa vụ chứng minh

MỤC 4 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TÒA ÁN

Điều 41. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 42. Nghĩa vụ chứng minh trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 43. Án phí, lệ phí Tòa án đối với vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 44. Thông báo thông tin về vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện

Điều 45. Thông báo bản án, quyết định của Tòa án giải quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện

Điều 46. Tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích công cộng

CHƯƠNG V TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Điều 47. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Điều 48. Trách nhiệm của Bộ Công Thương

Điều 49. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 50. Hiệu lực thi hành

Điều 51. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz