| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "DOANH NGHIỆP"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   DOANH NGHIỆP
      Luật doanh nghiệp 2005 (hhl)
          Nghị định 102 CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của...

Tìm trong nhóm văn bản này
nhập điều luật (điều 15, 20 ...), tên văn bản, từ khóa

Nghị định 102 CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (hhl)

Ngày ký:01-10-2010
Áp dụng từ:15-11-2010

Thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Được thay bằng:Nghị định 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Trích yếu
    

1. Phạm vi điều chỉnh Nghị địnhnày thay thế nghị định trước đây (Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 ) hướng dẫn một số điều của Luật Doanh nghiệp về thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp. Doanh nghiệp nói đến trong nghị định bao gồm (Điều 2): - Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, côn[...]

Mục lục

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Áp dụng Luật Doanh nghiệp, Điều ước quốc tế và pháp luật liên quan

Điều 4. Tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

Điều 5. Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

Điều 6. Vốn điều lệ của công ty và số cổ phần được quyền phát hành của công ty cổ phần

Điều 7. Ngành, nghề cấm kinh doanh

Điều 8. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh

Điều 9. Ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề

Điều 10. Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định

Điều 11. Quyền đăng ký kinh doanh và tiến hành hoạt động kinh doanh

Điều 12. Quyền thành lập doanh nghiệp

Điều 13. Quyền góp vốn, mua cổ phần

Điều 14. Cấm cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước để góp vốn, mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp để thu lợi riêng

Điều 15. Hướng dẫn bổ sung về Giám đốc (Tổng giám đốc) và thành viên Hội đồng quản trị

Điều 16. Ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Điều 17. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều 18. Thực hiện góp vốn và các quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Điều 19. Quyền khởi kiện của thành viên đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng giám đốc)

Điều 20. Hướng dẫn bổ sung về một số quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

Điều 21. Chữ ký của thành viên, người đại diện thành viên trong biên bản họp Hội đồng thành viên

Điều 22. Số người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc dự họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 23. Cổ đông sáng lập

Điều 24. Chào bán cổ phần

Điều 25. Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)

Điều 26. Một số vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông

Điều 27. Hiệu lực nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị

Điều 28. Công khai hóa những người có liên quan và các giao dịch của họ với công ty

Điều 29. Bầu dồn phiếu

Điều 30. Hướng dẫn bổ sung về họp Hội đồng quản trị

Điều 31. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Điều 32. Chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều 33. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Điều 34. Nội dung chủ yếu của giấy đề nghị chuyển đổi

Điều 35. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư áp dụng đối với trường hợp chuyển đổi

Điều 36. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Điều 37. Doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chưa đăng ký lại theo Nghị định số 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Điều 38. Hướng dẫn bổ sung về tập đoàn kinh tế

Điều 39. Giám sát của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trình tự, thủ tục tiến hành họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 40. Giải thể doanh nghiệp

Điều 41. Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Điều 42. Hiệu lực thi hành

Điều 43. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2018 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz