Thông tư 09/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 23CP ngày - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
         Nghị định 23CP ngày 12 tháng 2 năm 2007 Về hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có...
             Thông tư 09/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 23CP ngày 12 tháng 2...

Tìm trong văn bản

Thông tư 09/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 23CP ngày 12 tháng 2 năm 2007 (sd 2008)

Ngày ký:17-07-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Sửa đổi 1 lần bởi:Thông tư 05/TT-BCT ngày 14 tháng 4 năm 2008 sửa đổi thông tư 09/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 (Áp dụng từ sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Mục lục

MỤC I. HƯỚNG DẪN CHUNG

Điểm 1. Đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá

Điểm 2. Thực hiện quyền xuất khẩu

Điểm 3. Thực hiện quyền nhập khẩu

Điểm 4. Thực hiện quyền phân phối

MỤC II. CẤP GIẤY PHÉP ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HOÁ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA

Điểm 1. Trường hợp chỉ đầu tư để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu mà không kinh doanh phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá

Điểm 2. Trường hợp lần đầu đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

Điểm 3. Trường hợp bổ sung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá

Điểm 4. Trường hợp lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

MỤC III. THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH, GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

Cơ quan cấp phép có thẩm quyền thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong các trường hợp sau:

Điểm 1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá có hành vi vi phạm quy định của pháp luật theo đó phải thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Điểm 2. Dự án đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Điểm 3. Cơ quan cấp phép có thẩm quyền thu hồi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.

MỤC IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điểm 1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá phải thực hiện chế độ báo cáo tài chính, chế độ báo cáo thống kê theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Điểm 2. Định kỳ hàng quý, trước ngày 15 của tháng đầu tiên Quý kế tiếp, cơ quan cấp phép có thẩm quyền tổng hợp, báo cáo Bộ Thương mại về tình hình cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi các Giấy phép đã cấp cho các dự án đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên...

Điểm 3. Định kỳ hàng quý, trước ngày 15 của tháng đầu tiên quý kế tiếp, cơ quan cấp phép có thẩm quyền tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương về tình hình cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi các Giấy phép đã cấp cho các dự án đầu tư vào hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên...

MỤC V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểm 1. Thông tư này có hiệu lực thực hiện sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điểm 2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương phản ánh về Bộ Thương mại để kịp thời xử lý./.

GHI CHÚ:

Các biễu mẫu, mẫu giấy tờ, hướng dẫn ở đây được sưu tập từ nhiều nguồn có xuất xứ khác nhau và không xác định được văn bản luật ban hành.


Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh (MĐ-1) /Sửa đổi bổ sung Giấy phép kinh doanh (MĐ2)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ (MĐ-4) /Sửa đổi bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (MĐ5)

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (MĐ4)

Giấy phép kinh doanh (GP-1) - Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (GP-2)

Mẫu báo cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz