Nghị định 23CP ngày 12 tháng 2 năm 2007 Về hoạt động mua bán hàng hoá của - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
THƯƠNG MẠI
   HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
      Luật thương mại 2005
          Nghị định 23CP ngày 12 tháng 2 năm 2007 Về hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có...
            Thông tư 09/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 23CP ngày 12 tháng 2... (sd 2008)
            Quyết định 10/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng...

Tìm trong văn bản

Nghị định 23CP ngày 12 tháng 2 năm 2007 Về hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ký:12-02-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Trích yếu
    

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được coi là thương nhân Việt nam. Tuy nhiên trong họat động cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ bình đẳng trong những lĩnh vực mà Việt nam có cam kết và theo các điều kiện đã cam kết. Nghị định này điều chỉnh họat động dịch vụ phân phối, kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu và dịch [...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 4. Điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam

Điều 5. Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh để hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Điều 6. Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 3. Giải thích từ ngữ

CHƯƠNG II THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

Điều 8. Quy trình cấp Giấy phép kinh doanh

Điều 9. Nội dung và thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh

Điều 11. Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

Điều 12. Nội dung hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

CHƯƠNG III THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

Điều 13. Hồ sơ đề nghị lập cơ sở bán lẻ

Điều 14. Quy trình cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Điều 15. Nội dung và thời hạn hiệu lực của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Điều 17. Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Xử lý vi phạm

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Điều 20. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz