Nghị định 85 CP ngày 2 tháng 8 năm 2010 về xử phạt hành chính trong lĩnh - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 9 - THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
             Nghị định 85 CP ngày 2 tháng 8 năm 2010 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
               Thông tư 37/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số...

Tìm trong văn bản

Nghị định 85 CP ngày 2 tháng 8 năm 2010 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày ký:02-08-2010
Áp dụng từ:20-09-2010

Thay thế Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.


Trích yếu
    

1. Phạm vi điều chỉnh Theo phần giới thiệu Nghị định mới của Ủy ban chứng khoán thì so với nghị định cũ, nghị định mới mở rộng phạm vi hành vi bị xử phạt và mức phạt. 1.1. Hình phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả Mức phạt tiền tối đa được nâng lên 500 triệu đồng (thay vì 70 triệu đồng). Một số biện pháp khắc phục hậu quả được qui định thêm : - [...]

Mục lục

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Điều 5. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính

Điều 6. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

CHƯƠNG II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

MỤC 1 HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Điều 7. Vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 8. Vi phạm quy định về thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng

MỤC 2 HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Điều 9. Vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

Điều 10. Vi phạm quy định về nghĩa vụ công ty đại chúng

MỤC 3 HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

Điều 11. Vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán

MỤC 4 HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 12. Vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

Điều 13. Vi phạm quy định về quản lý niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán

Điều 14. Vi phạm quy định về quản lý thành viên của Sở giao dịch chứng khoán

Điều 15. Vi phạm quy định về giao dịch, giám sát và công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán

Điều 16. Vi phạm quy định về đăng ký giao dịch chứng khoán

MỤC 5 HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Điều 17. Vi phạm quy định về Giấy phép thành lập và hoạt động

Điều 18. Vi phạm quy định về hoạt động của công ty chứng khoán

Điều 19. Vi phạm quy định về hoạt động của công ty quản lý quỹ

Điều 20. Vi phạm quy định về văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán

Điều 21. Vi phạm quy định về thành lập quỹ thành viên

Điều 22. Vi phạm quy định về hành nghề chứng khoán

MỤC 6 HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 23. Vi phạm quy định về giao dịch của cổ đông sáng lập, cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, người được ủy quyền công bố thông tin, giao dịch chứng chỉ quỹ của các đối tượng có liên quan

Điều 24. Vi phạm quy định về giao dịch, nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư

Điều 25. Các hành vi gian lận trong giao dịch chứng khoán

Điều 26. Vi phạm quy định về giao dịch nội bộ trong giao dịch chứng khoán

Điều 27. Các hành vi thao túng giá chứng khoán

Điều 28. Vi phạm quy định về chào mua công khai

Điều 29. Vi phạm các quy định về mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ

MỤC 7 HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN, NGÂN HÀNG GIÁM SÁT, NGÂN HÀNG LƯU KÝ

Điều 30. Vi phạm quy định về đăng ký hoạt động lưu ký

Điều 31. Vi phạm quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

Điều 32. Vi phạm quy định về trách nhiệm của ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký

MỤC 8 HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO

Điều 33. Vi phạm quy định về công bố thông tin

Điều 34. Vi phạm quy định về báo cáo

MỤC 9 HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TOÁN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Điều 35. Vi phạm quy định về kiểm toán tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

MỤC 10 HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA, KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

Điều 36. Hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra

CHƯƠNG III THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 37. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Điều 38. Ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính

Điều 39. Đình chỉ hành vi vi phạm hành chính

Điều 40. Lập biên bản vi phạm hành chính

Điều 41. Quyết định xử phạt

Điều 42. Thủ tục phạt tiền

Điều 43. Thủ tục đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Điều 44. Thủ tục tịch thu khoản thu trái pháp luật

Điều 45. Thủ tục buộc huỷ bỏ niêm yết, huỷ bỏ đăng ký giao dịch

Điều 46. Thủ tục đình chỉ, huỷ bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 47. Quyết định buộc khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Điều 48. Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Điều 49. Công khai các thông tin về xử phạt

Điều 50. Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

CHƯƠNG IV GIÁM SÁT, KIỂM TRA TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

Điều 51. Giám sát, kiểm tra trong xử phạt vi phạm hành chính

Điều 52. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 53. Tổ chức thực hiện

Điều 54. Điều khoản thi hành
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz