Thông tư 09/BTC ngày 15 tháng 1 năm 2010 hướng dẫn về công bố thông tin trên - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 8 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (sd 2010)
             Thông tư 09/BTC ngày 15 tháng 1 năm 2010 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng...

Tìm trong văn bản

Thông tư 09/BTC ngày 15 tháng 1 năm 2010 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (hhl)

Ngày ký:15-01-2010
Áp dụng từ:sau 45 ngày kể từ ngày ký

Thay thế Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định về công bố thông tin tại các văn bản khác do Bộ Tài chính ban hành trái với quy định tại Thông tư này.

Được thay bằng:Thông tư Số: 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Mục lục

MỤC I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điểm 1. Đối tượng công bố thông tin

Điểm 2. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin

Điểm 3. Người được ủy quyền công bố thông tin

Điểm 4. Phương tiện và hình thức công bố thông tin

Điểm 5. Tạm hoãn công bố thông tin

Điểm 6. Bảo quản, lưu giữ thông tin

Điểm 7. Xử lý vi phạm về công bố thông tin

MỤC II. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Điểm 1. Công bố thông tin định kỳ

Điểm 2. Công bố thông tin bất thường

Điểm 3. Công bố thông tin theo yêu cầu

Điểm 4. Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Điểm 5. Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu quỹ

Điểm 6. Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp

Điểm 7. Công bố thông tin về giao dịch chào mua công khai

Điểm 8. Công bố thông tin về việc chào bán chứng khoán và tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

MỤC III. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THỰC HIỆN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Điểm 1. Thời gian công bố thông tin

Điểm 2. Nội dung công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu

Điểm 3. Công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu ra công chúng và tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

MỤC IV. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Điểm 1. Công bố thông tin định kỳ

Điểm 2. Công bố thông tin bất thường

Điểm 3. Công bố thông tin theo yêu cầu

Điểm 4. Công bố thông tin về giao dịch của các cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và cổ đông lớn

Điểm 5. Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Điểm 6. Công bố thông tin liên quan đến quản trị công ty

MỤC V. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Điểm 1. Công bố thông tin định kỳ

Điểm 2. Công bố thông tin bất thường

Điểm 3. Công bố thông tin theo yêu cầu

MỤC VI. CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẠI CHÚNG

Điểm 1. Công bố thông tin định kỳ về quỹ đại chúng

Điểm 2. Công bố thông tin bất thường về quỹ đại chúng

Điểm 3. Công bố thông tin theo yêu cầu về quỹ đại chúng

Điểm 4. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho nhà đầu tư hiện hữu

Điểm 5. Công bố thông tin về giao dịch chứng chỉ quỹ của các đối tượng có liên quan

MỤC VII. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải công bố thông tin theo quy định tại Mục IV và Mục VI Thông tư này.

MỤC VIII. CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA SGDCK

SGDCK công bố thông tin theo quy định tại Điều 107 Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

Điểm 1. Thông tin về giao dịch chứng khoán tại SGDCK

Điểm 2. Thông tin về tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tại SGDCK; thông tin về công ty chứng khoán thành viên; công ty quản lý quỹ có quản lý quỹ đại chúng/công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng trên SGDCK

Điểm 3. Thông tin giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán

MỤC IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểm 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Những quy định về công bố thông tin tại các văn bản khác do Bộ Tài chính ban hành trái với quy định tại Thông...

Điểm 2. UBCKNN, SGDCK các công ty đại chúng, tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz