Quyết định 108BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 về Quy chế Tổ chức và Quản lý - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 3 - CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (sd 2010)
             Quyết định 108BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 về Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng...

Tìm trong văn bản

Quyết định 108BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 về Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (hhl)

Ngày ký:20-11-2008
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo
Sửa đổi 2 lần bởi:
 • Thông tư 128/BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 sửa đổi quyết định 108/BTC năm 2008 (Áp dụng từ kể từ ngày ký)
 • Thông tư 95 /2010/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2010 sửa đổi Quyết định 108BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 (Áp dụng từ kể từ ngày ký)
 • Được thay bằng:Thông tư 01/2015/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết

  Trích yếu
      

  Tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết bao gồm cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sau đây viết tắt là TTGDCK), chứng khoán của các công ty đại chúng huỷ niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là SGDCK).

  Mục lục

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

  Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

  CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Điều 2. Giải thích thuật ngữ

  Điều 3. Chứng khoán đăng ký giao dịch

  Điều 4. Thành viên

  Điều 5. Tổ chức giao dịch

  Điều 6. Công bố thông tin

  CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

  MỤC 1 ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

  Điều 7. Điều kiện đăng ký giao dịch

  Điều 8. Hồ sơ đăng ký giao dịch

  Điều 9. Đăng ký, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch

  Điều 10. Tổ chức cam kết hỗ trợ

  MỤC 2 TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH

  Điều 11. Thời gian giao dịch

  Điều 12. Tạm ngừng hoạt động giao dịch

  Điều 13. Tạm ngừng giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch

  Điều 14. Phương thức giao dịch

  Điều 15. Xác lập và huỷ bỏ giao dịch

  Điều 16. Ký quỹ giao dịch

  Điều 16a. Giao dịch của thành viên

  Điều 17. Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư

  Điều 18. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

  Điều 19. Đơn vị giao dịch

  Điều 20. Đơn vị yết giá

  Điều 21. Mệnh giá chứng khoán

  Điều 22. Giới hạn dao động giá

  Điều 23. Giá tham chiếu

  Điều 24. Thời hạn hiệu lực của lệnh

  Điều 25. Sửa, hủy lệnh trong thời gian giao dịch

  Điều 26. Xử lý lỗi sau giao dịch

  Điều 27. Bồi thường thiệt hại phát sinh do lỗi giao dịch

  MỤC 3 CÔNG BỐ THÔNG TIN

  Điều 28. Công bố thông tin của Tổ chức đăng ký giao dịch

  Điều 29. Công bố thông tin của Thành viên

  Điều 30. Công bố thông tin của TTGDCK

  Điều 31. Báo cáo của cổ đông tổ chức đăng ký giao dịch

  CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 32. Điều khoản thi hành

  GHI CHÚ:

  Các biễu mẫu, mẫu giấy tờ, hướng dẫn ở đây được sưu tập từ nhiều nguồn có xuất xứ khác nhau và không xác định được văn bản luật ban hành.


  Phụ lục Ia và Ib: ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

  PHỤ LỤC II: BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/TRÁI PHIẾU

  PHỤ LỤC III: BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

  Phụ lục 4-5: MẪU BÁO CÁO SỞ HỮU/THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
  Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
  Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
  Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz