Nghị định 36CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 9 - THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
             Nghị định 36CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán...

Tìm trong văn bản

Nghị định 36CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (hhl)

Ngày ký:08-03-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Thay thế các quy định trước đây về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hướng dẫn:

Bộ tài chính

Được thay bằng:Nghị định 85 CP ngày 2 tháng 8 năm 2010 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Trích yếu
    

Phạm vi điều chỉnh Phạm vi điều chỉnh Những hành vi vi phạm bao gồm • Vi phạm quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng • Vi phạm quy định về công ty đại chúng • Vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán • Vi phạm quy định về tổ chức thị trường chứng khoán • Vi phạm về hoạt động kinh doanh chứng khoán • Vi phạm quy định về chứng chỉ hành nghề c[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Điều 5. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính

Điều 6. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

Điều 7. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

Điều 8. Áp dụng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực có liên quan

CHƯƠNG II VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC XỬ PHẠT

MỤC 1 VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Điều 9. Xử phạt đối với những hành vi vi phạm quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng

MỤC 2 VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Điều 10. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về công ty đại chúng

Điều 11. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về cổ đông lớn của công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán

Điều 12. Xử phạt đối với hành vi vi phạm của công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình

MỤC 3 VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

Điều 13. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán

MỤC 4 VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 14. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

Điều 15. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán

Điều 16. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán

Điều 17. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch, giám sát và công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán

Điều 18. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về việc tổ chức giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán

MỤC 5 VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

Điều 19. Xử phạt đối với những hành vi vi phạm quy định về Giấy phép kinh doanh chứng khoán, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện

Điều 20. Xử phạt đối với những hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán

Điều 21. Xử phạt đối với những hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh của công ty quản lý quỹ

Điều 22. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về thành lập, chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán

Điều 23. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định thành lập quỹ thành viên

Điều 24. Xử phạt đối với những hành vi vi phạm quy định về chứng chỉ hành nghề chứng khoán

MỤC 6 VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 25. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về cấm tham gia vào giao dịch cổ phiếu

Điều 26. Xử phạt đối với hành vi gian lận và lừa đảo trong giao dịch chứng khoán

Điều 27. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch nội bộ trong giao dịch chứng khoán

Điều 28. Xử phạt đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán

Điều 29. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về chào mua công khai

MỤC 7 VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN, VỀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Điều 30. Xử phạt đối với những hành vi vi phạm quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

Điều 31. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm của ngân hàng giám sát

MỤC 8 VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 32. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin

MỤC 9 VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO

Điều 33. Xử phạt đối với những hành vi vi phạm quy định về báo cáo

MỤC 10 VI PHẠM QUY ĐỊNH LÀM CẢN TRỞ VIỆC THANH TRA

Điều 34. Xử phạt đối với hành vi cản trở việc thanh tra

CHƯƠNG III THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 35. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Điều 36. Ủy quyền xử phạt vi phạm hành chính

Điều 37. Đình chỉ hành vi vi phạm hành chính

Điều 38. Lập biên bản vi phạm hành chính

Điều 39. Quyết định xử phạt

Điều 40. Thủ tục phạt tiền

Điều 41. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Điều 42. Thủ tục tịch thu số chứng khoán sử dụng để vi phạm hành chính và các khoản thu thu được từ việc thực hiện các hành vi vi phạm mà có

Điều 43. Thủ tục đình chỉ, huỷ bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 44. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

CHƯƠNG IV GIÁM SÁT, KIỂM TRA TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI NGUỜI CÓ THẨM QUYỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Điều 45. Giám sát kiểm tra trong xử phạt vi phạm hành chính

Điều 46. Giải quyết khiếu nại, khởi kiện về quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tố cáo hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 47. Hiệu lực của Nghị định

Điều 48. Trách nhiệm hướng dẫn
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz