Nghị định 14 CP ngày 19 tháng 1 năm 2007 hướng dẫn Luật chứng khoán - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
          Nghị định 14 CP ngày 19 tháng 1 năm 2007 hướng dẫn Luật chứng khoán
            Quyết định 127/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành Quy chế Giám sát Giao dịch Chứng... (hhl)
            Quyết định 121/2008/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của nhà đầu...

Tìm trong văn bản

Nghị định 14 CP ngày 19 tháng 1 năm 2007 hướng dẫn Luật chứng khoán (hhl)

Ngày ký:19-01-2007
Áp dụng từ:sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Bãi bỏ những quy định trái Nghị định.

Sửa đổi 1 lần bởi:Nghị định 84 CP ngày 02 tháng 08 năm 2010 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14CP năm 2007 (Áp dụng từ 20-09-2010)
Được thay bằng:Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Trích yếu
    

1. Phạm vi điều chỉnh ( điều 1 , điều 30) Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành qui định của Luật chứng khoán về •Chào bán chứng khoán ra công chúng, • Niêm yết chứng khoán • Công ty chứng khoán (có vốn đtnn trừ khoản 6 điều 19) • Công ty quản lý quỹ (có vốn đtnn trừ khoản 7 điều 19) • Công ty đầu tư chứng khoán. Nghị định 84 CP ngày 02 tháng 08 nă[...]

Mục lục

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

CHƯƠNG II CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Điều 3. Hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 3a. Quy định chung về việc chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 4. Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của một số loại hình doanh nghiệp

Điều 5. Điều kiện chào bán các loại chứng khoán khác

Điều 6. Chào bán chứng khoán ra nước ngoài

Điều 7. Chào bán trái phiếu bằng đồng Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế

CHƯƠNG IIA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Điều 7a. Giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng

Điều 7b. Chấm dứt tư cách công ty đại chúng

CHƯƠNG III NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

MỤC 1 NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 8. Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán

Điều 9. Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán

Điều 9a. Niêm yết chứng khoán của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần

Điều 10. Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán

Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức đăng ký niêm yết và các tổ chức liên quan

Điều 12. Thủ tục đăng ký niêm yết

Điều 13. Thay đổi đăng ký niêm yết

Điều 14. Huỷ bỏ niêm yết

MỤC 2 NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI

Điều 15. Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài

Điều 16. Báo cáo về việc niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài

Điều 17. Nghĩa vụ của doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán nước ngoài

MỤC 3. CHÀO BÁN VÀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH NƯỚC NGOÀI

Điều 17a. Điều kiện chào bán và niêm yết chứng khoán tại Việt Nam của tổ chức phát hành nước ngoài

Điều 17b. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đăng ký chào bán và niêm yết, hủy niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài tại Việt Nam

CHƯƠNG IV CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Điều 18. Quy định về vốn đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Điều 19. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Điều 20. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động đối với chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Điều 20a. Dịch vụ tư vấn tài chính và dịch vụ tài chính khác của công ty chứng khoán.

CHƯƠNG V CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Điều 21. Tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán

Điều 22. Hồ sơ, thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Điều 23. Chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Điều 24. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động đối với công ty đầu tư chứng khoán phát hành riêng lẻ

Điều 25. Tăng, giảm vốn điều lệ của công ty đầu tư chứng khoán

Điều 26. Chế độ báo cáo và công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán

Điều 27. Nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán

Điều 28. Đăng ký lại đối với doanh nghiệp đầu tư chứng khoán thành lập trước khi Luật Chứng khoán có hiệu lực

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Đăng ký lại đối với tổ chức hoạt động về chứng khoán trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành

Điều 30. Hiệu lực của Nghị định

Điều 31. Tổ chức thực hiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz