Luật chứng khoán năm 2006 - Chương 10 - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 10 - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ... (Điều 131 - Điều 133)

Tìm trong văn bản

Luật chứng khoán năm 2006
Chương 10 - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Ngày ký:29-06-2006
Áp dụng từ:01-01-2007
Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (Áp dụng từ 01-07-2011)

Mục lục Chương 10

Điều 131. Giải quyết tranh chấp

Điều 132. Bồi thường thiệt hại

Điều 133. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz