Luật chứng khoán năm 2006 - Chương 9 - THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 9 - THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM (Điều 108 - Điều 130)
            Nghị định 85 CP ngày 2 tháng 8 năm 2010 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
            Thông tư liên tịch 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11 tháng 03 năm 2009 hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp...
            Nghị định 36CP ngày 08 tháng 3 năm 2007 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán... (hhl)

Tìm trong văn bản

Luật chứng khoán năm 2006
Chương 9 - THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Ngày ký:29-06-2006
Áp dụng từ:01-01-2007
Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (Áp dụng từ 01-07-2011)

Mục lục Chương 9

CHƯƠNG IX THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

MỤC 1 THANH TRA

Điều 108. Thanh tra chứng khoán

Điều 109. Đối tượng và phạm vi thanh tra

Điều 110. Hình thức thanh tra

Điều 111. Thẩm quyền, căn cứ ra quyết định thanh tra

Điều 112. Nội dung quyết định thanh tra

Điều 113. Thời hạn thanh tra

Điều 114. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra

Điều 115. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra

Điều 116. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra và thành viên Đoàn thanh tra

Điều 117. Kết luận thanh tra

MỤC 2 XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 118. Nguyên tắc xử lý vi phạm

Điều 119. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Điều 120. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Điều 121. Xử lý hành vi vi phạm quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều 122. Xử lý hành vi vi phạm quy định về công ty đại chúng

Điều 123. Xử lý hành vi vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán

Điều 124. Xử lý hành vi vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

Điều 125. Xử lý hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh chứng khoán và chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Điều 126. Xử lý hành vi vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán

Điều 127. Xử lý hành vi vi phạm quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, về ngân hàng giám sát

Điều 128. Xử lý hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin

Điều 129. Xử lý hành vi vi phạm quy định về báo cáo

Điều 130. Xử lý hành vi cản trở việc thanh tra
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz