Luật chứng khoán năm 2006 - Chương 8 - CÔNG BỐ THÔNG TIN - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 8 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (Điều 100 - Điều 107)
            Thông tư Số: 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị...
            Thông tư 09/BTC ngày 15 tháng 1 năm 2010 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng... (hhl)

Tìm trong văn bản

Luật chứng khoán năm 2006
Chương 8 - CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày ký:29-06-2006
Áp dụng từ:01-01-2007
Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (Áp dụng từ 01-07-2011)

Mục lục Chương 8

Điều 100. Đối tượng và phương thức công bố thông tin

Điều 101. Công bố thông tin của công ty đại chúng

Điều 102. Công bố thông tin của tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng

Điều 103. Công bố thông tin của tổ chức niêm yết

Điều 104. Công bố thông tin của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Điều 105. Công bố thông tin về quỹ đại chúng

Điều 106. Công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán

Điều 107. Công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz