Luật chứng khoán năm 2006 - Chương 7 - QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY ĐẦU - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 7 - QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY... (Điều 82 - Điều 99)

Tìm trong văn bản

Luật chứng khoán năm 2006
Chương 7 - QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Ngày ký:29-06-2006
Áp dụng từ:01-01-2007
Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (Áp dụng từ 01-07-2011)

Mục lục Chương 7

CHƯƠNG VII QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

MỤC 1 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Điều 82. Các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán

Điều 83. Thành lập quỹ đầu tư chứng khoán

Điều 84. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tham gia vào quỹ đầu tư chứng khoán

Điều 85. Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán

Điều 86. Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán

Điều 87. Giải thể quỹ đầu tư chứng khoán

Điều 88. Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán

Điều 89. Báo cáo về quỹ đầu tư chứng khoán

MỤC 2 QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ QUỸ THÀNH VIÊN

Điều 90. Huy động vốn để thành lập quỹ đại chúng

Điều 91. Ban đại diện quỹ đại chúng

Điều 92. Hạn chế đối với quỹ đại chúng

Điều 93. Quỹ mở

Điều 94. Quỹ đóng

Điều 95. Thành lập quỹ thành viên

MỤC 3 CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Điều 96. Công ty đầu tư chứng khoán

Điều 97. Thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán

MỤC 4 NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Điều 98. Ngân hàng giám sát

Điều 99. Hạn chế đối với ngân hàng giám sát
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz