Luật chứng khoán năm 2006 - Chương 6 - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ - Mục lục








	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 6 - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN... (Điều 59 - Điều 81)
            Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng...
            Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt... (hhl)

Tìm trong văn bản

Luật chứng khoán năm 2006
Chương 6 - CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Ngày ký:29-06-2006
Áp dụng từ:01-01-2007
Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (Áp dụng từ 01-07-2011)

Mục lục Chương 6

Điều 59. Thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Điều 60. Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

Điều 61. Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ

Điều 62. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Điều 63. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Điều 64. Điều lệ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Điều 65. Thời hạn cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Điều 66. Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động

Điều 67. Bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động

Điều 68. Những thay đổi phải được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

Điều 69. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Điều 70. Đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Điều 71. Nghĩa vụ của công ty chứng khoán

Điều 72. Nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ

Điều 73. Quy định về hạn chế đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Điều 74. Quy định về cảnh báo

Điều 75. Giải thể, phá sản công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Điều 76. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Điều 77. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Điều 78. Văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Điều 79. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Điều 80. Thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Điều 81. Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán




Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz