Luật chứng khoán năm 2006 - Chương 5 - ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH - Mục lục
	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Nội dung | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 5 - ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ... (Điều 42 - Điều 58)

Tìm trong văn bản

Luật chứng khoán năm 2006
Chương 5 - ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN

Ngày ký:29-06-2006
Áp dụng từ:01-01-2007
Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (Áp dụng từ 01-07-2011)

Mục lục Chương 5

Điều 42. Tổ chức và hoạt động của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Điều 43. Bộ máy quản lý, điều hành của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Điều 44. Điều lệ Trung tâm lưu ký chứng khoán

Điều 45. Quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Điều 46. Nghĩa vụ của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Điều 47. Thành viên lưu ký

Điều 48. Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Điều 49. Hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Điều 50. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Điều 51. Đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

Điều 52. Đăng ký chứng khoán

Điều 53. Lưu ký chứng khoán

Điều 54. Chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Điều 55. Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Điều 56. Bảo vệ tài sản của khách hàng

Điều 57. Bảo mật

Điều 58. Quỹ hỗ trợ thanh toán
Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz