Luật chứng khoán năm 2006 - Chương 4 - THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN - Mục lục








	
| Đăng nhập | Giới thiệu | Hướng dẫn sử dụng |
Pháp điển Luật Việt nam "CHỨNG KHOÁN"      
Vietlawconsultants
           .
.           
| Mục lục | Trước sửa đổi | Sau sửa đổi | Chỉ mục |    
CÔNG TY
   CHỨNG KHOÁN
      Luật chứng khoán năm 2006
         Chương 4 - THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (Điều 33 - Điều 41)
            Thông tư 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2011 Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán

Tìm trong văn bản

Luật chứng khoán năm 2006
Chương 4 - THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Ngày ký:29-06-2006
Áp dụng từ:01-01-2007
Hướng dẫn:

Chính phủ

Sửa đổi 1 lần bởi:Luật năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (Áp dụng từ 01-07-2011)

Mục lục Chương 4

Điều 33. Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

Điều 34. Tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

Điều 35. Bộ máy quản lý, điều hành của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

Điều 36. Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

Điều 37. Quyền của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

Điều 38. Nghĩa vụ của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

Điều 39. Thành viên giao dịch

Điều 40. Niêm yết chứng khoán

Điều 41. Giao dịch chứng khoán




Copyright © 2007-2019 Luật sư, Tiến sĩ NGUYỄN Hải Hà
Website: www.vietlaw.biz - Email: info@vietlaw.biz - Tel: (+33) 6 95 94 68 31 - Fax: (+33) 1 39 14 24 52
Designed and Adminstrated by Sea-lion.biz